Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer niet beschikbaar gesteld. Eerst op Palm-Zondag hield de leeraar van onze moedergemeente weer een dienst, en sedert zijn weer 20 weken voorbijgegaan en nog is er geen dienst geweest. Van godsdienstonderwijs is in het geheel geen sprake enz."

't Meest betreurt men zulke toestanden, omdat velen er door afgeschrikt worden Protestantsche godsdienstoefeningen bij te wonen. Wie weet, hoe groote waarde onze Roomsche mede-christenen aan een kerkgebouw hechten, kan, ook als zij Protestantsche neigingen hebben, niet verwachten, dat hunne vroegere voorstellingen in eens geheel gewijzigd zullen zijn. Vooral als hunne geloofsgenootcn erover spreken en schrijven als een leidend blad in Oostenrijk deed: „De zoogenaamde Protestantsche godsdienstoefening wordt gewoonlijk in een herberg gehouden, waar dan de dorstige geloovigen zich bij bierglazen te goed doen en bf vergeestelijkt naar huis waggelen bf geheel in den nieuwen godsdienst verzonken, aan de biertafel insluimeren."

Een groot geluk is geweest, dat het ten minste aan geestelijke hulpkrachten niet in die mate ontbroken heeft als met de geldelijke middelen het geval is. Was men ook daarin te kort geschoten, dan had de beweging lang niet zulk een hooge vlucht genomen en zouden wig de toekomst met vrij wat meer zorg moeten tegemoet zien. Natuurlijk heeft Oostenrijk zelf niet de noodige mannen kunnen leveren, maar tal van jonge lieden uit Duitschland stelden zich beschikbaar en dienen,

Sluiten