Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanvankelijk traden toe als lid: de Amsterdamsche Hervormde Zeemanszending; de Classic. Herv. Z.Z. der Cl. Rotterdam, de Rotterdamsche Vereeniging voor Evangelisatie onder zeevarenden; de Zeemansbond; de (Gereformeerde) Vereeniging „Bethsaïda"; de Chr. Ned. Zeemansbond te Londen; en van de Kerkeraden: de Hervormde van 's Gravenha ge; de Ev. Luth. van Amsterdam; de Herst. Ev. Luth. van Amsterdam; de Gereformeerde van Rotterdam; de Gereformeerde van 's Gravenhage-Oost; de Herv. van IJmuiden, id. van Scheveningen, Delfzijl, Vlaardingen; terwijl, nu alle Kerkeraden in Nederland zijn aangeschreven, verwacht mag worden, dat een groot deel door toetreding het werk zal steunen. Enkele Heeren traden toe als persoonlijk lid; en verschillende Notabelen des Lands verklaarden zich bereid om een Eere-Comité te vormen. Het spreekt vanzelf, dat alles hier nog „im Werden begriffen" is.

Wij zijn dezen arbeid begonnen voor Gods aangezicht, en gedrongen door de liefde voor Christus. We willen geen praat-, maar een daadbond zijn, in Gods kracht.

Dit staat vast: Nederland ontwaakt ten opzichte van de belangen der Varende Gemeente. Ook ongeloovig Nederland! De Standaard heeft onlangs in een breede reeks artikelen de Zeemanszending bepleit en den bestaanden arbeid geschetst. We zijn er begrijpelijkerwijze zeer dankbaar voor. Wanneer gaan andere bladen deze klok eens luiden. In die artikelenreeks nu (waarin ook een en ander uit dit stuk in zijn eerste uitgave in „Woord en Daad" werd overgenomen) vond ik een citaat uit een nummer van het blad „Ik zal bandhaven", orgaan van den nationalen bond tegen de revolutie.

In dat nummer wordt meegedeeld, dat er in de Maasstraat, hoek Westerstraat te Rotterdam een Havenbureau voor zeelieden gevestigd is. Dergelijke bureaux vindt men in onderscheidene havenplaatsen. Hier is ieder zeeman welkom, onverschillig of hij al dan niet is georganiseerd. Hij vindt er ontspanning, enz. maar, aldus genoemd orgaan: „In tegenstelling met de Christelijke tehuizen hebben deze Internatio-

Sluiten