Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik staak maar met namen noemen. Zoo wij in Londen en Antwerpen beginnen kunnen, hebben we voorloopig genoeg voor de borst.

Dan moet ook opgesteld worden een Zeemansdag- en gebedenboekje in den trant van het vermelde „Andachtsbuch".

Wilt gij dit helpen mogelijk maken?

Per hoofd wordt in Nederland ƒ 47 verdiend door de zeescheepvaart. Per hoofd geeft de Nederlander 1/3 cent ten moreelen bate van den zeeman uit. Moet en zal dit niet spoedig anders worden?

Liggen er geen prachtige kansen voor de doorbraak van het Koninkrijk Gods, ook juist in die geheel bijzondere zeemanswereld?

Mij kwam ter oore de zinspreuk van een onzer vlootvoogden, die nog als kapitein voer op een zeilschip: „Als God den wind geeft, geef ik de zeilen." Laten we nu niet gaan zoeken naar 'n mogelijk gevaarlijk synergistisch moment in deze uitspraak.

Laten we vragen, of Gods Geest ons ten opzichte van het geestelijk en moreel belang der varende gemeente instelle naar dit woord.

Dat onze tuigage in orde zij, als de Geest des Heeren gunstig gaat blazen voor de zeemanszending.

Sluiten