Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Protestantsch-Christelijk geloof; dat minstens dus 20% van onze militairen in onze Tehuizen zouden moeten komen. En dat is nu slechts gemiddeld 4^8 %•

Een eerste oorzaak is al dadelijk hierin te vinden, dat onze meer aristocratische en rijke militairen bijna nooit in de Tehuizen komen. En evenmin de militairen uit de laagste standen. Wanneer ge 's avonds de bezoekers overziet, vindt ge in hoofdzaak de eenvoudige nette jongens van den middenstand. De meer aanzienlijken vinden de omgeving en den kring van den huisvader te burgerlijk, en de mannen uit de laagste kringen vinden den huisvader weer te vormelijk en te deftig. Ze voelen zich er niet thuis. De aristocraten gaan liever kamers huren om daar hun avond door te brengen of naar een deftig café, en de menschen van lageren stand zoeken een kroeg op of een eenvoudig koffiehuis. Nu is 't ook zeer moeilijk om menschen uit zooveel verschillende kringen samen te binden en samen te vereenigen. Dat kan nog wel op samenkomsten die slechts af en toe gehouden worden, of in kerken, maar heel moeilijk in Tehuizen, waar men eiken avond bijeen is.

Maar behalve dat die twee soorten van militairen gemist worden, komen er ook nog veel te weinig van den middenstand.

Hoe dat komt ? Natuurlijk zijn er in de eerste plaats veel jongelui die de weelde niet verdragen kunnen om op eigen beenen te moeten en te mogen staan in hun vrijen tijd. Ze komen van hun dorp, van hun vaderlijk huis, vaak eenvoudig opgevoed, en krijgen dan plotseling op nog jeugdigen leeftijd lange avonden, waarover ze vrij kunnen beschikken; èn ze krijgen die in een stad, waar van alle kanten de genietingen der wereld hen lokken en nooden. Daar komt bij, dat ze overdag veel meer dan thuis in hun vrije beweging belemmerd worden, en dan maar al te vaak uit reactie 's avonds tè vrij willen zijn, en zelfs de zachte teugels van een Tehuis niet willen verdragen.

Ook is een oorzaak van het slechte bezoek, dat veel te weinig propaganda gemaakt wordt voor onze Tehuizen in steden en dorpen, èn in de kazerne. Bij de opkomst van een nieuwe lichting zijn de besturen en huisvaders vaak te weinig in actie, om allen te lokken die maar gelokt kunnen worden ; en de kerkeraden en Jongelingsvereenigingen verzuimen telkens hun de namen van de ingelijfden op te geven. En wanneer de recruten door dat dubbele verzuim niet van den eersten dag af in het Tehuis komen,

Sluiten