Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn ze daarvoor meest voor goed verloren. Dan krijgt ge hen er niet meer dan bij hooge uitzondering.

Voorts is niet te ontkennen, dat onze Tehuizen nagelaten hebben met hun tijd mee te gaan. Vroeger, toen er nog geen persoonlijke dienstplicht bestond, waren ze misschien up to date, tegenwoordig zijn ze èn wat de gebouwen èn wat sommige huisvaders betreft, èn wat aangaat de geheele inrichting, niet meer op peil.

Van de huisvaders behoef ik u niet veel te zeggen. De meesten doen trouw hun best en zijn goed op hun post Er zijn enkele ideaal-huisvaders onder. Maar wanneer ik u straks geteekend zal hebben mijn toekomst-Tehuis,» dan zult u zelf begrijpen, dat we toch ook hierin van richting en practijk moeten veranderen.

Langer moet ik uw aandacht bepalen bij het werk van en in de Tehuizen. Het is niet te ontkennen, dat die arbeid voor een groot gedeelte negatieve resultaten heeft en bedoelt, namelijk het bewaren van de militairen voor de verderfelijke invloeden van de kazerne. En ik schat dat niet te gering. Een militair, die maar trouw 's avonds in den Christelijken Tehuiskring komt, zal met Gods hulp daardoor sterk staan tegenover de macht der zonde.

Ik waardeer dit dus in bizondere mate. Ik waardeer ook de bedoeling die voorgezeten heeft en nog voorzit, om een echt Tehuis, een vergoeding voor 't gemis van eigen huiselijk leven te geven aan de militairen. Wanneer dit doel kern worden bereikt door een huiselijke zaal, een flinken Vader en een lieve Moeder, dan is dit werkelijk schoon. Maar ik zeg er bij, het is zeer moeilijk te bereiken, zelfs in een klein Tehuis. Niet alleen doordat de ouders daarvoor soms niet zijn berekend, maar ook omdat de soldaten inderdaad niet zooveel behoefte hebben aan een rustig gezinsleven als men zich soms inbeeldt. De jongelui van 18—20 jaar zitten niet graag bij de pappot maar willen in hun vrijen tijd iets doen. Het jonge leven bruischt in hen op, en zoekt tot actie te komen op allerlei gebied. Het zoekt omgang met de meisjes, het zoekt vereenigingsleven en wedstrijden, het zoekt voorbereiding voor het eigen gezinsleven en voor het maatschappelijk beroep. Velen zijn op dien leeftijd nog in een sturm- und drangperiode.

De jongelui van 18—20 jaar die in het burgerleven zijn, willen wel graag eens een avond, een uurtje het huiselijk leven genieten, en ze zouden dat niet graag willen missen ■— maar ze verlangen

Sluiten