Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een heel geschikte dag zou daarvoor zijn de verjaardag van H. M. de Koningin, waarop de militairen na 12 uur vrij van dienst zijn.

Zoo zou er een heerlijk opleven komen in elk ressort — en de militairen, ja land en volk zouden er zeer mee gebaat zijn.

Vanzelf zou er, indien onze Tehuizen zoo gingen werken, ook voor den Bond meer en deels andere arbeid komen. Het is niet te ontkennen, dat tegenwoordig de Bond voor een groot deel administratief werkzaam is. Hij int de contributies en subsidies, en deelt die uit. Hij doet nog wel wat voor de Tehuizen en voor de militairen (orgaan uitgeven, enz), maar feitelijk gaat toch de meeste arbeid buiten hem om.

En dat wreekt zich op den duur. De Bond moet, wat ieder Tehuis voor zijn ressort is, voor heel het land zijn: een nationaal middelpunt van alle Christelijke actie en arbeid onder de militairen. Het moet nooit meer voor kunnen komen, zooals nu in de Mobilisatie geschied is, dat allerlei comité's buiten den Bond om werken. Niet dat ik aan die comité's eenig verwijt wil doen; integendeel; nu de Bond nalatig bleef, moest er wel andere raad geschaft worden. Maar het is toch te hopen, dat dit nooit meer noodig zal zijn.

De Bond moet beginnen veel meer voor de Tehuizen te doen, en er zich meer mee te bemoeien. Naar mijn meening zouden de Tehuizen het meest tot bloei komen, indien ze alle het eigendom werden van den Bond en deze ook voor 't grootste gedeelte de exploitatie voor zijn rekening nam. Elk plaatselijk Tehuis zou zelf moeten houden de winst van het buffet, plus een klein deel van de contributie uit zijn ressort, en daarvan kunnen betalen het salaris van het inwonend echtpaar, de lectuur en eenige kleinere uitgaven. De Bond ontvangt dan het grootste deel van de contributies, *) plus alle collecten, subsidiën en andere inkomsten, en betaalt daarvan den bouw, rente, aflossing en onderhoud van de Tehuizen, de salarissen van de Directeuren, eigen bureau-kosten, uitgave weekblad, enz.

Zeer gewenscht zou het zijn, indien de Bond in het groot inkoopen deed voor alle buffetten. Dat zou voor ieder Tehuis de winst aanmerkelijk verhoogen.

*) Een klein deel van de contributie zou ook kunnen blijven in de kassen van de comité's op de verschillende dorpen voor eigen propaganda en onkosten.

Sluiten