Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeenschap behoorden, zooals Quakers. Darbisten e.a., konden zich moeilijk vereenigen met het laatste punt, over de goddelijke instelling van het predikambt. Zoo zou men nog wel meer kunnen noemen. Maar wanneer dergelijke bezwaren inkwamen, dan werd steeds van de kant der leiding dit geantwoord : Gij moet deze punten niet aanzien als een belijdenis, naast die, welke in de verschillende kerken worden gevonden. Het ligt allerminst in de bedoeling ze daarvoor te doen gelden. Wij willen er alleen mee uitdrukken, vooreerst, dat de alliantie moet staan op de basis van het apostolisch geloof, zooals dat door alle Christelijke kerken in de z.g.n. „apostolische geloofsbelijdenis" beleden wordt. Voorts, en dat niet minder, dat zij staat op de bodem der kerkhervorming. Dat men, ook bij de vaststelling der negen punten, hierop de nadruk legde, is begrijpelijk, gezien wat tot de stichting der Alliantie aanleiding gegeven had. Overigens.moet men verstaan dat de Alliantie meer positief dan negatief in haar doelstelling heeft willen zijn. Daarom heeft zij zich nooit voor een uitsluitend protestantsche vereeniging uitgegeven. Ook de Anglikaansche kerk wil zich, naar men weet. niet protestantsch noemen, dit begrip is te negatief: inderdaad doet 't te zeer denken aan de gemeenlijke magerheid van een protest. Men kan de Alliantie, ook haar ontwikkeling in aanmerking genomen, karakteriseeren als een beweging van evangelisch-reformatoriscben aard, maar tegelijk moet dit in zóó ruimen zin worden verstaan, dat zelfs een niet protestantsch Christen, die weet van het leven met Christus verborgen bij God, er zich in thuis kan gevoelen. Nog eens: de opstelling der negen punten wilde alleen dit zeggen: dit bedoelen we ongeveer; en allen die zich in geest en hoofdzaak hiermee kunnen vereenigen, kunnen in ons midden thuis zijn. Dan spreken we verder met over de verschillende punten; nog minder over de verschillende opvattingen der verschillende punten, want... wij hebben wat beters te doen.

c De stichting der Uederlandsche Afdeeling

In dit verband en in deze geest moet dan ook verstaan worden de eigenaardige verklaring, die indertijd afgelegd is, bij de vestiging der Alliantie in Nederland. Sedert de oprichting in 1846, vormden hoogtepunten in het vereenigingsleven de internationale conferenties, die geregeld in verschillende plaatsen van beteekenis werden gehouden. In 1851 geschiedde dit te Londen; in 1855 te Parijs; in 1857 te Berlijn (waarbij de Koning van Pruisen, Frederik Wilhelm IV, groote belang-

Sluiten