is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat is de Evangelische Alliantie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereiding die noodig was, vertraagde eeniger mat» de gang van zaken. Ja. er waren zelfs oorzaken die het aanvankelijk onmogelijk schenen te maken, dat de conferentie in Nederland zou plaats vinden. De cholera, die Duitschland had geteisterd, kwam ook als een gevreesd spook in Nederland. De politieke toestand was, na de Duitsch-Oostenrijksche oorlog, nog niet rustig. Kortom, het leek aanvankelijk alsof de plannen niet zouden gelukken. Toch kwam er een keer in de omstandigheden; en hoe groot het verlangen was naar een conferentie als deze, kan b.v. hieruit blijken, dat in korte tijd een bedrag van f 30.000 werd bijeen gebracht, om de onkosten te bestrijden. Op Zondag 18 Augustus 1867, werd de openingsrede gehouden door den kanselredenaar van die dagen bij uitnemendheid, Prof. van Oosterzee, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. De vergaderzaal, die 1400—1600 menschen bevatten kon, was smaakvol en stemmig versierd. In 't oog vielen als 't ware terstond de Grieksche woorden „ Mia poimê, heis poimên" (één kudde, één Herder); en niet minder het Christusmonogram, met daaronder het sedert zoo bekend geblevene: „ Unum corpus sumus in Christo" (wij zijn één lichaam in Christus). Het zou natuurlijk te ver voeren meer van deze buitengewoon merkwaardige en gezegende samenkomsten, die tot 27 Augustus duurden en eindelijk besloten werden met een indrukwekkend Zendingsfeest op Vogelenzang, te vertellen. Een uitvoerig geschrift is er over verschenen van de hand van M. Cohen Stuart, predikant te Rotterdam; ook een Engelsche beschrijving heeft het licht gezien*).

Men kan deze conferentie meteen beschouwen als het stichtingsmoment der Nederlandsche afdeeling. De statuten der huidige Nederlandsche afdeeling, goedgekeurd bij K. B. van 6 October 1923, vangen dan ook in het le artikel aldus aan: „De Nederlandsche Afdeeling der Evangelische Alliantie, voor het eerst opgericht in bet jaar 1867, en te Utrecht in het jaar 1907 vernieuwd, is een tak van de Evangelische Alliantie in bet jaar 1846 te Londen gesticht." Wanneer men dit artikel echter leest, zal men natuurlijk vragen wat de beteekenis is van het kleine tusschenzinnetje: „en te Utrecht in het Jaar 1907 vernieuwd". Om dit duidelijk te maken is het noodig de gang der historie van de Alliantie in ons land verder te volgen.

•) Verslag van de vijfde algemeene vergadering, der Evangelische Alliantie, gehouden te Amsterdam, 18—27 Augustus 1867, «itgegeven namens dé commissie, door M. Cohen Stuart, V. D. M. te Rotterdam.

Proceedings of the Amsterdam Conference of the Evangelical Alliance held in August 1867, Londen 1869.