Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Alliantie, hare verhouding tot de Kerk onbesproken te laten. Het heeft ook zeker zijn nut, om de vragen die hier liggen en die voor sommigen misschien urgent zijn, aan de orde te stellen; al ware het alleen maar om daardoor mogelijke misverstanden weg te nemen. Vooraf durven wij echter te veronderstellen, dat we niet behoeven te antwoorden op een bedenking, die wel eens tegen de Alliantie is ingebracht, als zou zij er op uit zijn, leden van bestaande kerkgenootschappen daarvan te vervreemden of geheel los te maken. Dit bezwaar toch kan alleen dan bestaan, als men van het wezen der Alliantie geen heldere voorstelling heeft. Ware zij zelf een kerk, of zelfs: ware zij een vereeniging, die een. bepaalde belijdenis of kerkelijke richting voorstond, hield zij zelf godsdienstoefeningen, of stichtte zij gebouwen, waarin zij des Zondags geregeld samenkomsten ter evangelie-verkondiging houden deed, dan zou de vrees, boven geuit, eenige grond hebben. Doch dat heeft zij nooit gedaan; ze wil dat ook niet doen. Zij wil de leden, die zij heeft, juist aansporen om dat, wat zij in haar sfeer hebben ontvangen, uit te leven in eigen kerkelijke gemeenschap. Zij wil personen vereenigen, geen kerken; juist dat die personen tot verschillende kerken behooren, is haar eer en hangt met haar heele wezen samen. Hoe bonter de rij, des te beter; des te meer is het in haar geest. Wij kunnen rustig verklaren, dat zij nooit eenig lid van zijn kerk afvallig heeft gemaakt.

Doch daar zijn andere bedenkingen en wij kunnen die begrijpen, ook al kunnen wij ze niet onweersproken laten. Men zegt wel eens dat de Alliantie het kerkelijk bewustzijn verzwakt. Men bedoelt dan met kerkelijk bewustzijn waarschijnlijk de vaste meening, dat men zich bij één kerk houden moet, omdat men daaraan nu eenmaal door geboorte, traditie en overtuiging verbonden is; en dat men derhalve beter doet, zich niet met interkerkelijke bewegingen in te laten, aangezien men daardoor in gevaar komt het goede en vaste in eigen kerk betrekkelijk te gaan vinden en zoo de kerkelijke stevigheid te verliezen. Zooals reeds is gezegd, begrijpen we iets van die bedenking. Het verdient werkelijk geen aanbeveling de band met' de kerk der historie in eigen leven los te maken en gemakkelijk elders heen te fladderen, het eigen geestelijk huis verlatende. Dit is ook allerminst de bedoeling der Alliantie; wij kunnen wel zeggen dat zij van dergelijke menschen, die vaak uiterst verheugd op haar toeschieten, meer last heeft dan voordeel. Maar kerkelijk besef kan ook leiden en leidt niet zelden, althans in ons vaderland, tot geestelijk

Sluiten