Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierlangs afscheuren

Ondergeteekende, instemmende met den grondslag der Evangelische Alliantie, (de Apostolische Belijdenis) wenscht lid te worden en een jaarlijksche contributie bi) te dragen van f 1. — *)

Adres: Naam:

Duidelijk s.v.p. In te zenden in open enveloppe als drukwerk aan A. HEIN, Regentesselaan 27, Bussum. Postrekening No. 146743, 's-Gravenhage, t.ru Evangelische Alliantie. *) 't Lidmaatschap is f L— per jaar (zoo noodig f 0.50). Zoo men meer of minder dan f wenscht bi) te dragen, berichte men dit hierboven. In dat geval moet dit formulier ah brief worden verzonden.

Sluiten