Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzuim ten aanzien van een zedelijke plicht. Want de toestand in het internationale leven, hoezeer het ook het menschelijk vermogen te boven schijnt te gaan daarin een werkelijke orde te scheppen, ligt niet buiten de sfeer van het zedelijke.

Dit laatste is echter ook door de Kerk niet steeds ingezien, integendeel heeft deze door haar halfslachtige houding ten opzichte van internationale vragen er niet weinig toe bijgedragen, dat in breede kringen het besef is verloren gegaan, dat het oorlogsvraagstuk een beroep op onze verantwoordelijkheid doet. De Commissie zou met name stelling willen nemen tegen een in christelijke kringen zeer verbreide misvatting over de internationale samenleving. Al te dikwijls worden internationaal machtsmisbruik en oorlog berustend aanvaard, als behoorende tot onze tegenwoordige bedeeling, als uitvloeisel van het feit, dat wij in een gevallen wereld leven. Men verzoent zich dan met de gedachte, dat er wel altijd oorlogen of andere vormen van internationaal geweld zullen zijn, zooals er altijd „moeiten en verdriet" zullen zijn. De Kerk mag zich echter niet met zulk een gedachte verzoenen. Zij heeft zich ook nooit verzoend, voor zoover het het individueele leven betreft, met doodslag, diefstal en overspel, die evenzeer tot onze tegenwoordige bedeeling „behooren". Niet altijd heeft zij haar taak duidelijk gezien waar het het gemeenschapsleven betrof, maar in de latere jaren is in haar kring de gedachte der sociale gerechtigheid sterker gaan leven. Nog weinig leeft echter de gedachte, dat voor het internationale leven geen andere, minder stringente, normen gelden dan voor het individueele leven. Wel zijn de omstandigheden en derhalve de concrete verplichtingen uiteraard niet geheel gelijksoortig, maar het lijdt geen twijfel, dat voor het christelijke geloof, op grond van het getuigenis van den Bijbel, welke in de Tien Geboden echtbreuk en diefstal in één adem noemt en in de Evangeliën de wet samenvat in liefde tot den naaste, iedere inbreuk op lijf en goed, leven en huwelijk geoordeeld is, oorlog, of welken anderen vorm van internationaal geweld ook, niet uitgezonderd. Weliswaar is internationaal geweld een zoo samengesteld verschijnsel, dat hiermede nog niet alles is gezegd. De Commissie zou in haar taak te kort schieten, wanneer zij de complicaties, welke het oorlogsvraagstuk aankleven, en het gewetensconflict, waarvoor de oorlog een Christen stelt, buiten beschouwing zou laten. In beginsel is echter iedere oorlog

Sluiten