Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geldig oorlogsverbod anderzijds, zal men in den Bijbel niet kunnen vinden. Maar zonder eenigen twijfel valt in den Bijbel oorlog onder het verbod van doodslag en staat dus iedere oorlog zedelijk geoordeeld als zonde, ook al wordt de werkelijkheid van het menschenleven er zoo realistisch gezien, dat op vele plaatsen met oorlog als met een nuchter feit wordt gerekend.

Dit verplicht de Kerk, den oorlog als een zedelijk vraagstuk te zien, waarin zij haar leden leiding moet geven. Voor deze taak tracht dit rapport eenige richtlijnen te geven. In geen geval kan de Kerk echter de mogelijkheid van oorlog aanvaarden als een lotsbeschikking, die haar en haar leden van verantwoordelijkheid zou ontslaan. Dat thans het besef van verantwoordelijkheid voor oorlog en vrede zoozeer is verloren gegaan, is voor een belangrijk deel het gevolg van deze misvatting, waardoor de Kerk niet alleen critiekloos oorlog heeft aanvaard, maar, eenmaal het spoor bijster, dikwijls nog verder is gegaan en zich in den dienst van de oorlogvoering heeft gesteld op een wijze, die met het Evangelie volstrekt in strijd is en dientengevolge velen van haar leden in ernstige gewetensnood en zedelijke verwarring heeft gebracht.

4. Oorlog in het Heden.

De verplichting der kerk om zich met al haar kracht tegen den oorlog te keeren, is in onzen tijd nog zooveel duideüjker, omdat de oorlog een zooveel destructiever karakter heeft aangenomen. Niet alleen zijn de middeJen ter verdelging van den tegenstander oneindig „effectiever" dan vroeger, maar het karakter van den modernen oorlog, waarin de geheele bevolking actief en passief wordt betrokken, brengt mee, dat ook de weerlooze bevolking rechtstreeks wordt getroffen (vgl. Abessinië, Spanje, China). De ontwikkeling der oorlogstechniek, die het moeizaam verworven „oorlogsrecht" geheel of gedeeltelijk teniet doet, gaat schrikbarend snel voorwaarts. Dat deed generaal Smuts in 1930 reeds zeggen: onze Transvaalsche oorlog was bloedig en wreed gelijk elke oorlog, maar hij was betrekkelijk onschuldig te noemen vergeleken bij „the devilish machinery of modern warfare".

Deze ontwikkeling der oorlogstechniek heeft ons scherper tot bewustzijn gebracht, dat het oorlogsbedrijf als zoodanig, vooral als het spannen gaat, van elke moreele basis is losgeslagen en alléén

Sluiten