Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en te handhaven. Voor een internationale rechtsorde is het niet anders. Het kan om deze reden voor den staat tot plicht worden deel te nemen aan sancties, zelfs gewapende sancties; het kan dus ook voor een Christen tot plicht worden deel te nemen aan de uitoefening van internationaal geweld in dienst van de rechtsorde. Duidelijk staan in dat geval — en voor politiegeweld binnen een staat is het niet anders — twee geboden tegenover elkaar: het verbod van inbreuk op den naaste en het gebod der rechtshandhaving. Op deze plaats wil de Commissie nog niet- concludeeren, welk standpunt in dit conflict van plichten naar haar meening moet worden ingenomen, omdat in zulk een geval nog andere overwegingen zullen gelden, welke nader onder het oog moeten worden gezien. Zij wil er slechts op wijzen, dat in de rechtssfeer een dergelijk conflict van plichten steeds aanwezig is, dat echter in de internationale samenleving het vestigen van een rechtsorde, als kader waarbinnen het mogelijk wordt internationaal samen te leven, geboden is, zoodat het conflict van plichten niet te vermijden is en ook moet worden aanvaard.

Het ligt op den weg der Kerk dit algemeene gezichtspunt, de plicht van internationale ordening, met nadruk naar voren te brengen, omdat het aanwijzen en bestrijden van misstanden in de samenleving, welke tot zulk gruwelijk kwaad kunnen leiden als met oorlog het geval is, binnen den kring van haar opdracht valt. Haar opdracht is de verkondiging van het Evangelie aan alle volken en dit impliceert, dat het de Kerk niet onverschillig kan zijn, wanneer zij in haar oecumenische zendingstaak door internationale anarchie wordt belemmerd en tevens ten gevolge daarvan haar leden voor de voortdurende mogelijkheid van zonde en leed worden gesteld. De Kerk heeft op dit punt een profetische en een paedagogische taak, haar woord zal misschien bij oogenblikken den Staat aan zijn verantwoordelijkheid in de internationale sfeer moeten herinneren en zal bij voortduring haar leden op de noodzaak van internationale ordening moeten wijzen. En daarmede zal zij tevens den bodem helpen bereiden voor vrede door recht en internationaal overleg.

Het bovenstaande heeft alleen betrekking op het standpunt, dat wij moeten innemen ten opzichte van de structuur der internationale

Sluiten