Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelden, alleen door oorlog gehandhaafd kan worden, dan zal dit voor ons moeten beteekenen, dat wij in deze spanning van christendom en cultuur, van Rijk Gods en wereldrijk, kiezen voor het Rijk van God. De Bijbel roept ons om, terwille van Gods heiligen Naam, met deze mogelijkheid ernstig rekening te houden.

Het verschil in standpunt, tusschen meerderheid en minderheid, houdt niet in, dat dit verschil van een volstrekt karakter zou zijn. Tezeer is zoowel het eene als het andere standpunt een resultaat van innerlijken strijd, dan dat deze als starre meeningen, los van den achtergrond der gevoelens en beweegredenen, kunnen worden beschouwd.

In hun afschuw en afkeuring van de huidige wijze van oorlogvoeren zijn meerderheid en minderheid van één meening. Het verschil in standpunt treedt op, wanneer de vraag gesteld wordt, of niet het eventueele doel van een oorlog — handhaving van recht en gerechtigheid, zooals men die ziet -— (weliswaar niet het voeren van een oorlog heiligt, maar dan toch) zwaarder kan wegen dan de afkeuring van de huidige wijze van oorlogvoeren. Wanneer een Christen hier Zijn standpunt vóór of tégen een concreten oorlog heeft bepaald, dan blijven desondanks de motieven voor een tegengesteld standpunt een voortdurende gewetensvraag.

8. Slotparagraaf.

Het bovenstaande is door ons opgesteld, terwijl wij ons — gelijk de inleiding zegt — verbonden wisten met de Kerk, de gemeenschap van allen, die in Jezus Christus gelooven.

Deze verbondenheid is niet opgeheven door het feit, dat wij niet tot een volledig eenparig getuigenis vermochten te komen. Wij zijn dankbaar dit te kunnen verklaren en door onzen arbeid in ons geloof te zijn versterkt, dat de gemeenschap der Kerk niet gegrond is op de overeenstemming onzer inzichten doch gewerkt wordt door den Heer der Kerk, die Zich met ons vereenigt en in Hem ons met elkander. De ervaring der eenheid, die ons werd geschonken, maakt echter, dat wij minder dan ooit vrede kunnen hebben met het on-eens-zijn, dat tot zoo ingrijpend verschil in praktische levenshouding leidt. Wij weten, dat het tusschen ons gebleven verschil

Sluiten