Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STOCKHOLM.

Het was reeds op de conferentie te Oud-Wassenaer (1919), dat Nathan Soderblom het plan opperde om een groote Kerkenconferentie voor praktisch Christendom bijeen te roepen, die de gel' digheid der beginselen van het Evangelie zou eischen voor alle terreinen van het leven. In 1925 kwam zij te Stockholm samen. In haar boodschap aan de christenheid lezen wij:

„Wij belijden voor God en de wereld de zonden en tekortko„mingen, waaraan de Kerk door gebrek aan liefde en meevoelend „begrijpen zich heeft schuldig gemaakt. Menschen, die met ernst „naar waarheid en gerechtigheid streefden, hebben zich van Chris„tus verre gehouden, omdat Zijne volgelingen Hem voor de mensch„heid zoo onvolkomen hebben geopenbaard. De oproep van dit „oogenblik aan de Kerk moet daarom een oproep zijn tot boete „en toch ook een oproep tot een blijmoedig nieuw begin uit de „onuitputtelijke krachtbron Jezus Christus.

„De Conferentie heeft onze overgave aan den Leidsman onzer „zaligheid verdiept en op Zijn roepstem: „Volg mij na!" hebben „wij onder Zijn kruis den plicht erkend om Zijn Evangelie op „alle terreinen van het menschelijke leven tot de beslissende macht te maken: in het industrieele, sociale, politieke en internationale leven."

Spoedig zal met den „Wereldbond der Kerken" worden overeengekomen, dat hij zal blijven arbeiden op het terrein van het politieke en internationale leven, terwijl aan de Stockholm-beweging, weldra geleid door een Oecumenischen Raad voor Praktisch Christendom, het sociale terrein in den ruimsten zin des woords genomen, blijft toegewezen.

De Kerken zijn in haar sociale roeping te kort geschoten. Zij hebben niet eenparig de sociale beginselen van het Evangelie verkondigd. Zij hebben te veel vergeten, dat In de verhouding tusschen God en de ziel naar het Evangelie steeds een derde is betrokken: de broeder. „Indien iemand zegt: ik héb God lief en hij haat zijn broeder, die is een leugenaar." 1 Joh. 1 :20. Het meest volmaakte gebed „het Onze Vader" kan alleen in gemeenschap ge-

Sluiten