Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat deze eenparige stem van de kerken wordt gehoord. Effathaf d.i. doe uw mond open, roept Söderblom aan het einde der Stock' holmconferentie de kerken toe. De arbeid is in vollen gang. De 2e groote conferentie, die in 1937 te Oxford. in Engeland zal worden gehouden en het meest brandende en actueele vraagstuk van de verhouding tusschen

KERK — VOLK — STAAT

zal behandelen, wordt in internationale en nationale studieconferenties' krachtig voorbereid. Ook Nederland neemt daaraan deel. Onder voorzitterschap van den bekenden jurist Prof. Max Huber werd in de Betuwe op het kasteel Hemmen van 4—8 Mei J935 een internationale studieconferentie over het onderwerp: de totaliteitseisch van den staat en de vrijheid van een christenmensch, gehouden, (zie foto blz. 19) en reeds in September daarop had over hefeelfde onderwerp op „WoudschOten" een Nederlandsche oecumenische theologenconferentie plaats. Steeds sterker wordt het besef, dat de vragen waarvoor wij in onze dagen worden gesteld de geheele Kerk van Christus raken. Eén strijd, hebben wij te strijden, één front te vormen, dat het supranationaal en supraraciaal karakter van het Evangelie en de vrijheid van een, christenmensch verdedigt en gehoorzaamheid zweert aan God alleen. Het gaat om het laatste, om het Evangelie zelf, om Jezus Christus als de openbaring van God den Vader en om de zelfstandigheid en het bestaansrecht van Zijn Kerk in onze 20ste eeuw.

LAUSANNE.

Geen wonder, dat naast Stockholm en Wereldbond nog de Lausannebeweging voor „Belijdenis en Kerkorde" is gekomen, die haar naam ontving naar de eerste conferentie, in 1927 te Lausanne gehouden. Ip het mogelijk, dat de Kerken ook in belijdenis en kerkorde tot meerdere eenheid komen? Ook hierover is het gesprek begonnen, al is het duidelijk dat wij, die gedurende vier eeuwen in tal van kerken (in Amerika zijn er 200) zijn'uiteengegaan, niet in enkele jaren de eenheid zullen bereiken. Toch willen wij de vizie van Lausanne niet missen! In Engeland ivefc-

Sluiten