Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den staat, die de kerken in haar wezen bedreigt Hij wil alles zijn. De Staat houdt zich in een reeks van landen niet slechts bezig met het recht de bescherming en eccaomische verzorging der onderdanen, doch hij dicteert een wereldbeschouwing, hij organiseert de gewetens, hij wil de Jeugd in een bepaalde geest opvoeden Hij is gedeeltelijk gehuwd met een nieuw heidendom, dat het Christendom bestrijdt. Deze nieuw-heidensche geest brengt heden de christelijke kerken in alle landen in gevaar. Hij is zelfs to de kerken zelf binnengedrongen in die vermomming, die ook den duivel als een engel des lichts doet verschijnen. Dit is het groote uur van verzoeking voor de Kerk; tegenover haar staat als eens voor Jezus, de totale staat en zegt: dit alles zal ik U geven, vrede, bescherming recht, invloed, traktement staatsbijdragen. als gij nedervallende mij zult aanbidden. In dit gevaar spreken de kerken heden met elkaar Niet enkel deze verzoeking dwingt haar daartoe, doch ook de nood der geloofsgenootèn. In Rusland sterft de kerk. .Van 200 Luthersche predikanten zijn heden nog 8 in het ambt De hervormde kerk is om zoo te zeggen reeds uitgebluscht Kerken, gemeenten, inrichtingen, ^fdadigheidswerken zijn heden ook elders bezig te sterven. Vluchtelingen dringen over de grenzen en de politie speelt voetbal met hen. De nood is ook tot de Kerk en haar arbeid gekomen, zij wordt arm. Zij wordt weder tot een kleine kudde Kan zij onder zulke omstandigheden in hare tot dusver bestaande scheidingen volharden en verder gaan?

«,l3« M^fïÜf* *tervendc kerken ^ gemeenten, inrichtingen en liefdadigheidswerken rustig te laten sterven, omdat het ons

h*e "nood'? DOOd br0edCrS Cen 9emeenschappe-

In dezen nood spreken de kerken heden met elkaar. Haar gesprek fa cen begin. Wij gelooven. dat Gods geest zelf ons tot dit gesprek dringt Een christelijk gesprek leidt steeds tot het centrum. Wij kunnen zeker niet lang over bijkomstige dingen aan de periferie met elkaar spreken. Het eenige groote thema van «Ut christelijk gesprek is in laatste instantie: Christus. Als de

Sluiten