is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn reis naar de Russische grens, of Wat ik zag van het werk van Dr. O. Schabert e.a.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE CHRISTELIJK-PHILANT1IROPISCHE RUSLAND-ACTIE.

Wij brengen hier in herinnering wat wij uitvoerig hebben uiteengezet in het Maart-nummer van „Geloof en Vrijheid" 1930, nj. dat er ten onzent vier Comité's zijn, die zich voor de noodlijdende Russen interesseeren: le. het Ned. comité voor „Licht im Osten"; 2e. de Nederl. afdeeling van den Wereldbond der Kerken; 3e. het Doopsgezind Emigranten Bureau dat zich speciaal het lot der verdrukte Mennonieten aantrekt; 4e. het comité dat via den Intern. Bond voor Inw. Zending (Berlijn) vooral voeling houdt met Dr. O. Schabert te Riga, die voor de lezers van „Geloof en Vrijheid" zoo langzamerhand een goede bekende is geworden.

De namen van de leden van dat Comité volgen hier in alfabetische volgorde:

A. J. DA COSTA.

Mr. A. DE GRAAF.

Prof. Dr. F. W. GROSHEIDE

Dr. W. G. HARRENSTEIN.

Ds. J. A. VAN LEEUWEN.

Jhr. Mr. M. C. T. VAN LENNEP.

G. J. K. Baron VAN LIJNDEN.

Prof. Dr. J. W. PONT.

Prof. Dr. V. H. RUTGERS.

Mr. Dr. C. F. SCHOCH.

Prof. Dr. J. R. SLOTEMAKER DE BRUINE. W. DE VLUGT. Dr. B. WJELENGA.

Wie derhalve rechtstreeks Dr. O. Schabert in zijn schoonen arbeid en zijn krachtdadige hulpverleening aan onze noodlijdende broeders en zusters wil gedenken, kan het best zijn gaven storten op de rekening van den Centralen Bond voor Inwendige Zending en Chr. Philanthropische Inrichtingen, Amsterdam, giro No. 21073.

Natuurlijk zijn wij ook bereid als tusschenpersoon dienst te doen. (Giro 70603).

Dr. F. J. KROP.