Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Volkomen vrij," was het antwoord, „als er maar niets tegen de Revolutie in onze correspondentie wordt gevonden."

„En wat is „tegen de Revolutie"* ging ik verder. ^ „Kunt ge mij daarvan eens voor goed een duidelijke omschrijving geven?"

Een gemoedelijk lachje was het eenige antwoord, dat ik op die vraag ontving. Doch ik maakte zelf het commentaar.

,Jk zie het al," zoo besloot ik dit gedeelte van ons gesprek, „gij kunt mij geen juiste definitie geven, daar alles afhangt van het persoonlijk inzicht van mijnheer A., B. of C. Overal willekeur en beslissingen zonder hooger beroep. Daarom al die omzichtigheid, die vrees om zich te „geven", die voorzorgsmaatregelen waaraan vreemdelingen niet eens zouden denken. Neen, dan willen wij, Nederlanders, liever niet met TT ruilen. Tot op heden leven wij nog vrij en blij op onzen Vaderlandschen bodem en voor onze duurgekochte vrijheid zouden wij goed en bloed ten offer willen brengen."

Was het alleen verbeelding mijnerzijds, toen ik een diepe zucht van mijn overbuurman in verband bracht met deze ontboezeming? * *

Doch ik wil niet vergeten dat gij, Waarde Vrienden, nog iets anders van mij verwacht dan reisherinneringen. Gij verwacht natuurlijk bijzonderheden over den Rusland-arbeid van Dr. O. Schabert. Als ik dezen naam hier uitspreek, dan wil dat niet zeggen dat één man al het werk verricht, waarop reeds zoo vaak in ons land is gewezen en waarvan ik nu ook weder een en ander zou willen verhalen. Een heele staf van medewerkers staat hem ter zijde; sommigen van hen zijn bekend, anderen mogen niet genoemd worden om begrijpelijke redenen; maar hij is de ziel van alles, de leidende geest, de veldheer die heel het slagveld overziet, en daarom dient zijn naam in de eerste plaats te worden genoemd; en hij mag genoemd worden met eere, want zelden gaf iemand zich met zooveel toewijding en met zooveel kennis van zaken aan een schier bovenmenschelijke taak.

Sluiten