Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een onaantastbare en onschendbare instelling''1).

Ja, daar ligt veel waars in dat scherpe oordeel. Maar wat Hindus niet zegt, is de teedere gevoeligheid, het oprecht dorsten naar God, het verlangen naar het zuivere Evangelie, dat de Russische volksziel — zelfs een tijdlang verwaarloosd .— kenmerkt. Met aandoening sprak br. Göttling en zeer veel anderen, die wij op deze reis mochten ontmoeten, over de belangstelling die hun eenvoudige Evangelieprediking overal ontmoet. En ik mocht daar zelf getuige van zijn. Een inderhaast geïmproviseerde samenkomst (er was geen tijd geweest om te waarschuwen) en dat nog wel op een ongewoon uur, bracht toch nog een aardig gehoor bijeen.

Het spreekt vanzelf, dat de ,J3ollandsche gast" uitgenoodigd werd tot het houden van een korte toespraak, aan welk verzoek gaarne werd voldaan. Als samenvatting van het heerlijke, rijke Evangelie der genade Gods werd Johannes 3 : 16 in grove trekken behandeld, waarbij gewezen werd op de noodzakelijkheid om te komen tot de persoonlijke zekerheid:

God gaf Zijn Zoon voor mij;

Liefd' o- zoo groot! Maakte van schuld mij vrij,

Liefd' o zoo groot! Groot was mijn zondental,

Onpeilbaar diep mijn val, Maar Hij vergaf mij 't al,

Liefd' o zoo groot!

Een God die zich geeft en vergeeft in den weg van het recht, is dat niet het plechtanker der arme, zoekende ziel, die onrustig is, totdat zij rust en vrede heeft gevonden in Hem, door Wien en tot Wien zij geschapen is? Het was aandoenlijk om te zien hoe die oogen glinsterden, hoe die eenvoudigen van hart het gesprokene als het ware indronken, hoe .zij meeleefden met den spreker, van zoo ver tot hen gekomen.

Vier keer mocht ik een vergadering bijwonen en er het woord voeren. VooruiÜoopende op hetgeen ik de volgende dagen nog mocht zien

*) Ontredderde wereld, pag. 16, 17.

Sluiten