Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. Gruehn door een bende van vijftien man overvallen en op lafhartige wijze vermoord. Bij de begrafenis knielde een oud Letlandsch vrouwtje bij de baar neder en riep snikkende uit: „Geliefde dominee, bid God, dat Hij aan de (rev.) Letten hun groote zonde vergeve, die zij aan U misdaan hebben: men heeft ons onzen vader ontnomen."

Het spreekt vanzelf, dat de zoon van zulk een vader, martelaar en getuige van zijn Heiland, het als een daad van piëteit beschouwt om, in woord en geschrift, op de ontzettende gevaren van het bolsjewisme te wijzen. Zijn leerlingen zullen later niet kunnen zeggen, dat zij niet gewaarschuwd werden en dat hun op college geen helder, duidelijk beeld werd bijgebracht van de groote worsteling onzer dagen. Tragische en nog niet gepubliceerde bijzonderheden werden ons medegedeeld uit de dagen der Communistische overheersching: in een schrijven speciaal voor de Nederlandsche broeders en zusters bestemd, dat mij werd beloofd en t.z.t. door mij zal worden gepubliceerd, komt een en ander misschien nog ter sprake.

Dan, onder geleide van Ds. Steinwand, docent aan de Luher-Academie, de plaatsen bezocht, waaraan de meest droeve herinneringen zijn verbonden en vooral de kelders waar zooveel ongelukkigen door de roode troepen werden afgemaakt. Van die laatsten noemen wij slechts Prof. Hahn en bisschop Platon. Voor den eerstgenoemde verwijs ik weder naar Schaberts boek (pp. 54-63). Hij wist met nagenoeg wiskundige zekerheid, dat het martelaarschap hem wachtte, toen het roode schrikbewind in 1918 over Dorpat werd ingeluid. Aan een collega schreef hij in die dagen: „Ik geloof, dat wij het voor God ernstig te verantwoorden zullen hebben, indien, waar of wanneer wij onzen post verlaten, -die toch Zijn post is, ons door Hem toevertrouwd. Het komt mij voor, dat ons gedrag van groot gewicht is; de plaats van den herder onderscheidt zich van elke andere in zulke tijden. Het komt er in dezen duisteren tijd op aan, dat op alle posten van eenigen invloed mannen staan, die met hun gansche persoonlijkheid voor God en Christus

Sluiten