Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heiland zoo gesterkte getuige den dood inging: „Mijn genade is U genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht."

Het God verheerlijkend einde van bisschop Platon is door Dr. Schabert in een afzonderlijke brochure, die ik gaarne ter beschikking stel van belangstellenden, op eenvoudige doch treffende wijze behandeld. Vooral zijn deze woorden van den sympathieken grijsaard tot de vertegenwoordigers der Prot. Kerken gericht, diep in aller geheugen bewaard gebleven: „Hoe moeilijk deze tijden, die God over ons beschikt heeft, ook mogen zijn, toch zijn zij ons tot grooten zegen; want duidelijker dan ooit zien wij, hetgeen wij sinds lang hadden moeten verstaan, nX dat de verschilpunten in onze kerkelijke belijdenissen slechts door menschenhanden opgerichte muren zijn; maar die muren zijn niet hoog: daarboven zetelt een en dezelfde God, ons aller Hemelsche Vader."

Op welke wijze de slachtoffers van de communistische Terreur te Dorpat hun laatste dagen hebben doorgebracht, hoe men ze heeft geplaagd, vernederd, geterroriseerd, om ze ten slotte als honden te slachten, kunt ge elders lezen. Met grooten eerbied mocht ik hun lijdensweg in letterlijken zin volgen, het drama in den geest reconstrueeren, en een oogenblik in diep gepeins en stil gebed vertoeven op de plaats, waar de verminkte lijken werden gevonden en waar thans een lichtend kruis ons de bede van den Heiland in herinnering brengt (woorden die ook prijken op het kruis,. dat vrome handen oprichtten te Riga, ter plaatse waar de moordpartijen in Letlands hoofdstad plachten te geschieden): „Vader, vergeef het htm, want zij weten niet wat zij doen". En als men dan weder uit de kelders opklimt naar Gods vrije lucht en lieflijken zonneschijn, dan is daar geen bitterheid in de ziel, hoogstens een angstig „waarom", terwijl deze woorden van Jacobus, die boven den ingang zijn geplaatst, naklinken in het hart: „Beatos praedicamus eos qui tolerantes sunt..." of zooals de Duitsche vertaling luidt: „Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben..."

Doch hoor, wat is dat? Een muziekcorps speelt

Sluiten