Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

actie van den len December 1924, toen het een handvol communisten bijna gelukte een heel land tot een „Sowjet-Paradijs" te maken. Mannen die dien gedenkwaardigen dag hebben meegemaakt deelden ons hun ervaringen mede, als ook de redenen waarom de aanslag op het' wettige gezag niet gelukte; en weer mochten wij constateeren van hoe groot belang het is ernstig gewaarschuwd te zijn; te weten waarom het gaat m dezen wereldstrijd en op de meest verantwoordelijke posten mannen en vrouwen te hebben die niet bang zijn, doch desnoods het offer van hun leven weten te brengen als de omstandigheden het van hen eischen. Dat sinds die verraderlijke poging om de macht in handen te krijgen geen communistische partij meer in Estland, evenmin als in Finland, wordt geduld, spreekt vanzelf en getuigt slechts van het doorzicht der Regeering, die geen revolutionnaire beweging in een goed-geordende samenleving duldt.

Nu zou het oogenblik gekomen zijn om met U van Reval naar Helsingfors te vliegen (een andere verbinding is er voor het oogenblik niet) maar mijn tijd is haast verstreken en ik heb nog' iets te zeggen, dat ik van het grootste gewicht acht.

Hoe staat Dr. Schabert (en zijn werk) tegenover de Grieksch-Orthodoxe Kerk en hoe staat deze tegenover hem? Ik bezocht zoowat overal de kerkelijke autoriteiten en natuurlijk ook Aartsbisschop Johannes te Riga. Ik bracht het gesprek op onzen vriend, op zijn arbeid, op de samenkomsten speciaal voor de Russen beleed waarvan ik thans het karakter beter dan voorheen kon beoordeelen, omdat ik er enkele van had bngewoond, en het verheugde mij te kunnen constateeren, dat de verhouding schier overal g0el De t^81 genoemde hooggeplaatste geestelijke o.a. had niets dan waardeering voor den schrijver van het boek der Martelaren en voor znn pogingen om, in broederlijke gezindheid, het Evangelie te brengen aan alle zoekende en dorstende zielen. Hier is de methode die men

Sluiten