Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook een goddelijke gerechtigheid, die voor eeuwig behoudt: de gerechtigheid van God in Jezus Christus.

De crisis als zoodanig leert ons ook deze gerechtigheid niet. Maar wel de crisis in het licht van het Woord, wel het Woord in en over de crisis, wel Jezus Christus in Wien God Zijn verlossende gerechtigheid openbaart.

Ook deze gerechtigheid mogen wij in dagen van crisis leeren, ja deze bovenal, Gods gerechtigheid in de zending van Zijn Zoon.

Wij kennen dan nu het leven der wereld.

Het volkenleven: zie naar Genève en Lausanne en lees Remarque.

Het politieke en maatschappelijke leven: lees de bladen van politici, werkgevers en werknemers, kom in de huizen der allerrijksten en der allerarmsten, denk aan Iwan Kreuger en de millioenen werkloozen en den feilen socialen strijd.

Het sexueele leven en het huwelijksleven: lees de moderne literatuur, adem de lucht van onzen tijd in en vraag een dokter en een psychiater om inlichtingen.

Het kerkelijke leven: lees de kerkelijke bladen.

Het persoonlijke leven: sla een enkele bladzijde op in uw levensboek.

Dat alles is nu het resultaat van onze beschaving.

Daartoe zijn wij in staat.

Zoo zijn wij menschen.

Wat moet er van ons worden?

Wanneer er één vraag is, waarop het evangelie van Gods gerechtigheid in Jezus Christus, het evangelie van Gods r«chtvaardigmaking, antwoord geeft, dan is het deze vraag, die ons uit onzen crisistijd tegenschreeuwt.

Dit is het antwoord:

„Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe."

Hoort gij het: Alzoo lief heeft God de wereld gehad, onze wereld, die in de crisis van het oogenblik haar nood en haar schuld openbaart.

Sluiten