Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over nu betaamt ons allen: waakzaamheid, nauwgezetheid van levenswandel, voortdurende geestelijke spanning en zelftucht, en een onwankelbaar vasthouden aan wat ons in het geloot in Christus als een zekér bezit geschonken is.

Wanneer wij ons dan in de derde plaats afvragen, waarin die aeestelijke oefeningen bestaan, blijkt ons al spoedig dat de Bijbel ons een menigte van middelen aanwijst die hierbij dienen kunnen. Straks zullen wij op deze verschillende middelen nog nader moeten ingaan, vandaar dan ook dat wij thans volstaan met de vermel-

' s In de^'rste plaats komen dan in aanmerking de zielehandelinaen die zich rechtstreeks richten op GodL Als zoodanig worden ons genoemd: het wachten op den Heere, wachten, niet in den zin van passief afwachten of God nog komt. maar in de beteekenis van: actief en gespannen uitzien naar Gods komst en hopen op Zijn Woord (Psalm 130 :5). Met dat wachten hangt ten nauwste samen het zoeken van Gods Aangezicht (Psalm 27 : 8) het met heel de ziel zich keeren naar den Heere. Als uiting van dat zoeken vinden wij telkens vermeld het schreeuwen naar God, zooals het hert schreeuwt naar de waterstroomen (Psalm 42), en wanneer dat roepen van Gods zijde niet beantwoord wordt, of althans schijnbaar niet beantwoord wordt, komt over het hart dat diepe klagen examineren: „keer weder, Heerel tot hoe lange? en hetbeiouwe U over Uw knechtenl" (Psalm 90 : 13). Andere malen lijkt het wel alsof dat zoeken van God bijna gemakkelijk en vanzelf zich in den geloovige voltrekt, en alleen maar inhoudt dat hij zich schiW tot God (Psalm 5:4) en zijn oogen geduriglijk houdt op den Heere (Psalm 25 :15). ,

Hoofdzaak bij al deze innerlijke zielehandelingen is nu, dat de mensch zich losrukt van de betoovering van zijn eigen stemmingen en begeerten, en zich met telkens terugkeerende kracht vastgrijp aan de objectieve zekerheid van Gods Woord. God heeft het qezegdl Mijn God is Koningl De ziel moet telkens weer terug naar het Woord, uit de spinsels van eigen denken moet zij weer worden heengeleid naar het heerlijk Woord van haar God. Daarom gaat het eigenlijk bij al die vele zielsbewegingen, waarvan ons de Psalmen in zulke teere bewoordingen vertellen. . ? In de tweede plaats moeten hier vermeld worden al die middelen die den mensch dienen kunnen om hem te steunen m zijn pogen

Sluiten