Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»als een milde stroom, toe te vloeijen. Kundigen bewonderden »het, hoe hij aan de gewoonste onderwerpen nieuwheid, aan de «moeijelijkste licht wist bij te zetten. Terwijl ook de eenvou»digste Christenen door den gemoedelijken ernst zijner evangelische vermaningen en raadgevingen zich gesticht gevoelden.

«Niemand voorzeker zal ons tegenspreken, als wij zeggen, «dat onze dierbare Vriend royaards onder de vruchtbaarste, «gelukkigste, hoogst geschatte Schrijvers van ons land en van «onzen tijd gerangschikt moet worden. Bovenal heeft hij, bij «tijdgenoot en nakomelingschap, zich onvergankelijken roem ver«worven door eene reeks van schriften over de algemeene en «vaderlandsche Kerkhistorie, waarin zich overal van heüsde's «wijsgeerige geest gelukkig vereenigt met eigene, geleerde na«yorsching der verborgenste bronnen. — Als Voorstander der «Christelijke Kerk en als Handhaver van de belangen der, thans «zoo fel bestredene, uit- en inlandsche Protestantsche Geméénden, betoonde hij zich steeds even ijverig, als gematigd, even «kloekmoedig, als voorzigtig. Want niet zijn' eigen' roem zocht «hij, maar dien van christus, zijnen Heer; wiens Geest in hem «leefde en werkte. Het hartelijke en kinderlijke geloof aan den •Heiland maakte hem, onder grievende verliezen, kalm en on«derworpen, en deed hem zijne eigene zwakheid niet vergeten, «onder voorspoed en toejuiching. Veel goeds en groots heeft hij voor «Kerk en Wetenschap gewerkt. Dan, hoe groote roem ook zijne «aardsche loopbaan bekroonde; geene eere schatte hij zoo hoog, «als die om een Christen te zijn, en Gods weldadige bedoelingen «met de Kerk van onzen Heer ten dienste te mogen staan.

Sluiten