Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem moeijelijke of uitvoerige gedeelten der Heilige Schrift ophelderen. Maar aan die tekstverklaring ontbrak nooit de gemoedelijke toespraak, die haar vruchtbaar voor ons eigen gemoed en ter regeling van ons leven dienstbaar maakte. En in die toespraak zelve werd aan het opbeurende woord der Christelijke vertroosting en bemoediging steeds eene voorname plaats ingeruimd. Van dien stichtelijken prediktrant bezitten wij eene voortreffelijke proeve in de Evangelie-woorden, vooral voor lydenden (1), die voor verscheidene jaren reeds door

stonds naauwkeuriger zullen vermelden, schetst hij zelf eenigermate zijn' prediktrant; onder anderen in dezer voege:

»Bovenal behoor en Leerredenen steeds dienstbaar te zijn aan

*de verspreiding van zuivere Bijbelkennis. Daarom nam

fik veelal uit kortere gezegden aanleiding om grootere gedeelten »der Bijbelschriften, waarmede zij in het naauwste verband 'Staan, op te helderen, en daardoor het Bijbelgebruik aan te »kweeken. Waar het Oude Verbond mij de aanleiding aannbood, daar moest zoodanig woord ons steeds opleiden tot het »Evangelie. Vroeger en later had vooral het boek job mijne 'aandacht tot zich getrokken, inzonderheid in dagen van rouw; »zoodat ik meerdere Leerredenen uil hetzelve ontleende."

Bij deze gezegden van onzen voortreffelijkcn Ambtgenoot voeg ik alleen nog, dat vooral in zijn' laatsten levenstijd, verscheidene leerredenen door hem aan de opheldering van Joannes eersten Brief gewijd werden. Op dien Brief trouwens stelde hij zeer hoogen prijs.

(1) Zoo werd door den Hoogleeraar met regt een tiental leerredenen genoemd, in éénen Bundel vereenigd, aan het licht gegeven, te Utrecht, 1841.

Veel vroeger reeds ontving men van zijne hand, ter gedachtenis vaa zijn' beroemden, ook bij mij in gezegend aandenken blijvenden Vader, de Leerrede over 2 Corinthen V: 1. Uitgesproken na

Sluiten