Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Hoogleeraar uitgegeven werden, en onze herlezing zoo zeer verdienen. Die aandoenlijke leerredenen verplaatsten ons geheel in zijne eigene zielesmart, door de hartbrekende verliezen, die hij toen ondergaan had, ontstaan en gevoed. — Ja! hoe vele zijner latere leerredenen waren even getrouwe spiegels van des Sprekers innerlijke gemoeds-gesteldheid! En als wij dus nu, na zijn verscheiden, herdenken, wal hij, ruim drie maanden geleden, bij de overweging van jakobs vraag: leeft hij nog! ons met diep gevoel deed opmerken; is het ons dan niet, als of hij toen reeds van het naderen zijner verhuizing een levendig voorgevoel had (1)? — Maar in nog verscher aandenking

het afsterven van wijlen den Hoogleeraar hermannus royaards ; Utrecht, 1825.

Ook nu nog, hoe zeer ook de tijds-omstandigheden veranderd zijn, verdient de leerrede van onzen Ambtgenoot gelezen te worden, die tot opschrift beeft: abrahams werkzaam vertrouwen, lij het offer van isak. Naar Genesis XXII: 14b. Zij wordt gelezen op bl. 207 volgg. der Vaderlandsche leerredenen van de gezamenlijke Nederl Akademiepredikers, door mij uitgegeven, Utrecht, 1831.

(1) De hier bedoelde leerrede over Genes. XLUI: 27b, in de Domkerk gehouden, d. 9^» October j. L, die door 's Hoogleeraars, zoo spoedig gevolgd afsterven voor zijne talrijke Vrienden een verdubbeld belang verkregen heeft, is, onder de Leerredenen ter bevord. van evang. kennis en Christ. leven, te Arnhem uitgegeven. in den Jaarg. 1853, N°. 12. Zij draagt daar het opschrift: de overtuiging der algemeene sterfelijkheid.

In dezelfde verzameling waren vroeger reeds twee andere leerredenen van zijne hand geplaatst De eene (in den Jaarg., van 1849, N . 1) naar 1 Koningen XVIU: 12*, over de hooge waarde van beproefde godsvrucht; — de andere (in den Jaarg. van 1851,

Sluiten