Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hing, de belangen der vaderlandsche Gemeenten te bevorderen, overal betamelijke orde te verzekeren en schadelijke ergernissen, twisten en scheuringen voor te komen of te verwijderen. Niemand voorzeker paarde, ter vervulling dier gewigtige taak, meer kennis met wijsheid, meer kracht met matiging. En viel hem daarbij, in de laatste jaren, meermalen teleurstelling ten deel, hij liet er zich niet door afschrikken of ontmoedigen. Want hij wist maar al te wel, dat in dagen van spanning en onrust, de stem der bedachtzaamheid, die de Geschiedenis tot leidsvrouw kiest, zelden algemeenen ingang vindt. Kon hij dus niet altijd, zoo als hij wenschte, het goede in stand houden of tot stand brengen; onze Gemeenten waren ook toen nog veel meer, dan men weet, aan zijne onvermoeide pogingen verschuldigd om hetgeen hem te regt bedenkelijk voorkwam tegen te gaan of te matigen (1).

Na het overlijden van zijn' voortreffelijken Vader, zag hij zich weldra tot Medebestuurder geroepen van het

(1) Ter opheldering en bevestiging van het hier aangevoerde verdient allezins het berigt van den Hoogleeraar kist vergeleken te worden, dat wij boven vermeld hebben. Later zag ik, dat hetzelve ook afzonderlijk in verbeterden afdruk, uitgegeven is, '«Hertogenbosch, 1854.

Men vergunne mij hier nog deze aandoenlijke bijzonderheid met een woord te vermelden. Alle schikkingen waren reeds gemaakt om dezer dagen eene nieuwe, naar de thans ingevoerde verordeningen veranderde uitgave ter perse te leggen van 's Hoogleeraars Hedendaagsch Kerhregt bij de Hervormden in Nederland, vroeger, in U Deelen, uitgegeven, Utrecht, 1834 en 1837. Maar ook hierop moesten wij vruchteloos hopen....

Sluiten