Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overziet de geschiedenis van heele geslachten. Al kwam er nood over de enkeling, over een héél geslacht, God werkte door, Hij ging in groote trouw Zijn gang ook door de zonden der menschen heen, en kwam tot Zijn doel.

Het is goed als gij in den morgen vóór uw dagtaak staande, misschien zonder dagtaak werkloos staande, met zoo'n stuk geschiedenis in den bijbel in aanraking wordt gebracht. Sla uw leven niet te hoog aan, en neem ook uw moeite niet al te zwaar op. Hoe klein is dit leven van vandaag van u. Hoe betrekkelijk gering de belangrijkheid van het geslacht, dat nu leeft. God rekent met eeuwen. En Zijn werk gaat toch door. Van hoe klein belang is uw carrière. Dit is alleen maar belangrijk voor u, dat gij u ingeschakeld weet in Zijn werk, dat eeuwig blijft. Dan heeft uw leven van vandaag alleen waarde, als 't iets beteekent voor Hem en gij de anderen moogt dienen door liefde.

Tucht in het geestelijke leven.

In den morgen bijbellezen, meditatie en gebed. Ik weet wel, dat het moeilijk is hier getrouw in te zijn, doch wie weer ontrouw werd, merkt het al heel spoedig in een verslapping van zijn geestelijk leven. Tucht is hier noodig, u gewennen. Renée de Benoit zegt in dat mooie boekje „Morgengedachten": „wij moeten in den morgenstond God ontmoeten, naar Hem luisteren om gedurende den dag Hem te gehoorzamen. Ik begrijp steeds meer en beter het groote belang van het oogenblik dat in den vroegen morgen aan God is gewijd." En in „Een schijnend licht" staat van haar: „Een Engelschman noemt dit oogenblik, dat wordt afgezonderd om naar God te luisteren en met Hem te spreken „the morning tryst." „Tryst" is een Schotsch woord, dat wil zeggen: het intieme onderhoud, dat twee vrienden met elkander hebben. Christus Zelf verlangt dit. Wanneer wij in den vroegen morgenstond, als onze geest is uitgerust na den nacht, waarin God over ons gewaakt heeft, met Hem in gemeenschap treden, mogen we den geheelen dag Zijn nabijheid ervaren, en 's avonds zullen wij als. de Emmaüsgangers zeggen: „blijf bij ons, Heer!" Hoe moeten wij niet alles aanwenden, om de moeilijkheden, die ons zouden weerhouden, te overwinnen en bij Hem om wijsheid en kracht vragen, vóórdat we met onze dagtaak beginnen!"

En toch, ook deze teeder-gehoorzame vrouw kent de bezwaren van de praktijk: „Het moeilijkste is, dat we niet gehaast mogen zijn, maar den noodigen tijd moeten nemen en er ons niet om mogen bekommeren, dat wij dien tijd niet voor iets anders kunnen gebruiken. En dan moeten we leeren alle dingen te vergeten, zoodat wij slechts één doel voor oogen hebben: God te ontmoeten en Hem beter te leeren kennen. Het is zoo heerlijk, Hem geheel dichtbij te weten!

Sluiten