Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allerlei arbeid voor het koninkrijk van God, maar tot zekerheid brengt dit alles hen maar nooit.

Hier ligt zeer zeker mede de grootste oorzaak: zij kennen geen regelmatige tijden van alleen-zijn met God in Zijn Woord. Zij geven geen oogenblik van hun dag om persoonlijk naar den Heere te luisteren. Zij hebben het druk met vele dingen, ook soms vele dingen in Gods koninkrijk, maar 't ééne noodige staat niet bovenaan op hun werkprogram.

En dan durven zij daar ook nog over te klagen, dat zij maar nooit in 't volle licht mogen leven! Maar 't zou hen kunnen gaan als de discipel Filippus, die Jezus vroeg: „Heere, tóón ons den Vader en 't is ons genoeg!" Maar Jezus antwoordt: „ben Ik zoolang bij u geweest en hebt gij Mij niet gekend, Filippus!"

Gij moet op zulke klachten dan ook niet te diep ingaan, maar de klagers naar huis sturen met de boodschap, dat zij 't allereerst in de eenzaamheid daar moeten zoeken, waar God het schenken wil, vóór zij een ander hun moeite openbaren. En gij zult telkens bemerken dat Christus' woord waarachtig is: die zoekt, vindt en die bidt, ontvangt en die klopt, zal opengedaan worden.

Maar wij gunnen onszelf dikwijls slechts weinig tijd voor den bijbel, d.i. voor onzen omgang met God. De lectuur van onze krant kunnen wij onmogelijk missen! En als wij van een late vergadering komen, dan moet tóch het laatste nieuws nog gauw doorgekeken, en wij blijven ongemerkt er een half uurtje bij opzitten. Maar voor Gods Woord, dat eeuwige kracht schenken wil. voor dè blijde boodschap is er geen tijd. Er zijn velen, die stukken van den nacht doorgeblokt hebben om de begeerde acte of het noodige diploma te halen, maar om Gods genade en 't eeuwige leven te vinden kan er geen kwartiertje van de nachtrust af.

Men kan het zelfs heel druk hebben met allerlei Christelijke actie en de heele wereld voor Jezus schijnbaar begeeren te winnen, en door verwaarloozing van den omgang met God in Zijn Woord en gebed schade lijden aan zijn ziel. En men geneert zich, als men de nieuwste Christelijke roman nog niet las, of dat stichtelijke boek „waar men zooveel aan heeft," maar dat men belijdenis des geloofs afleggen zal en nog nooit zelfs het Nieuwe Testament voor zichzelf geheel gelezen heeft, dat is in onze Christelijke kringen heel gewoon. Er zijn allerlei bezigheden, wenschen, genietingen en boeken, op zichzelf niet ongeoorloofd en best, maar die op deze manier toch zonder dat wij 't wellicht merken, de ontwikkeling van ons innerlijk leven in den weg staan, omdat zij al de ons beschikbare tijd opeischen. En daarom is geestelijke tucht over onszelf één van de eerste dingen, die wij noodig hebben.

Sluiten