Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie is Jezus Christus? Belangrijke vraag, aan welker beantwoording geen nadenkend Christen zich onttrekken kan, en ook niet wil. Hij moet het zich helder bewust worden, waarvoor hij hem te houden heeft, dien zijne ziele bemint, naar wiens naam hij zich noemt, in wien hij gelooft, op wien hij hoopt in leven en in sterven.

Even belangrijk intusschen als deze vraag is, even moeijelijk schynt hare beantwoording. Reeds toen de Heer op aarde was, liepen de gevoelens der Joden, in wier midden hij verkeerde, ten zijnen opzigte zeer uit een. Terwijl velen hem met een onverschillig oog beschouwden, ergerden zich de trotsche Pariseën aan hem en noemden hem zelfs eenen verleider der scharen. Anderen hielden hem voor eenen uitstekenden Leeraar, naar wiens redenen zij hunnes ondanks luisterden en van wien zij moesten zeggen: „nooit heeft een mensch alzoo gesproken, gelijk deze mensch." Dezen eerbiedigden hem als eenen Profeet, gelijk Elias, Jeremias, of Johannes de Dooper, van God gezonden. Genen zagen in hem den Christus, die leerde als magt hebbende en door wonderen en teekenen blijkbaar zijne hoogere zending bevestigde. Enkelen, zooals Petrus en Martha van Bethanië, getuigden: „Gij zijt de Christus, de Zoon van God!'

Ook nadat de Christelijke kerk was gesticht, openbaarden zich in den loop der tijden, te midden der Christenen, verschillende, zeer uit een loopende beschouwingen omtrent den Heer.

Drie hoofdrigtingen hebben zich ten zijnen opzigte, tot op onze dagen voortgeplant. Sommigen zagen het goddelijke in Jezus persoon te zeer voormj, daar zij meenden, alles wat zjjne verschijning

Sluiten