Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvoor wij Jezus Christus in betrekking tot God te houden hebben; wij moeten hem nu ook nog beschouwen in betrekking tot het werk, dat hij op aarde verriglte. Dan noemen wij hem den Heiland der wereld, gekomen om de menschen te verlichten, te heiligen en zalig te maken. Gods eeniggeboren Zoon werd mensch, en droe°met het volste regt den naam van Jezus, d. i. Heilaanbrenger, Zaligmaker. De menschheid was immers diep ongelukkig, deels, omdat zij God niet regt kende, en in onkunde, dwaling en vooroordeel leefde, deels, omdat zij ouder de heerschappij der zonde gebogen ging en in verwijdering van, ja, in vijandschap met God verkeerde. De beide hoofdbronnen van haar ongeluk, onkunde en zonde, wilde hij dempen, en licht en heiliging daarvoor in de plaats stellen.

Hij zou het door onkunde verduisterde zielsoog weder openen, opdat het acht gave op de verschillende bronnen, waaruit zedelijk en geestelijk licht der menschheid toestroomen. Zelf zou hij toonen, hoe de beschouwing der natuur, der geschiedenis en van het eigen hart, aan hoogere ontwikkeling dienstbaar gemaakt kon worden. Bovenal zou hij, door woord en daad, Ood regt bekend maken, den mensch aan 'zich zeiven ontdekken, den waren weg der Verlossing aanwijzen, opdat de mensch door zijnen geest geheiligd, zich toelegde op een waarlijk Christelijk leven, dat, door het regt gebruik der hulpmiddelen bevorderd, hem bestendig in Gods gemeenschap deed verkeeren en hier aanvankelijk en eens volkomen der zaligheid zoude deelachtig maken.

Hij noemde zich zeiven 'daarom het licht der wereld, het brood des levens, de goede herder, de ware wijnstok. Als de Christus, de met Gods geest gezalfde Koning, stichtte hij het Koningrijk des hemelen, dat, aanvankelijk klein, weldra, als een schaduwrijke boom, heinde en ver zich zou uitbreiden; als een zuurdesem, zijne zegenrijke kracht op de bedorvene menschheid zou uitoefenen, om allen die er in waarheid toe behoorden, voor den hemel te vormen. Met die heerlijke bedoeling kwam hij, ons en alle menschen tot heil. Overweegt slechts te dezen opzigte, de duidelijke uitspraken van Jezus en zijne Apostelen. Hoe schoon wordt ons in weinige woorden, door den Heer zeiven, de groote bedoeling van zijne komst afgetee-

Sluiten