Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verheven is het onderwerp, tot welks overpeinzing wij ons begeven. Wy willen nasporen, wat wij van het bestaan, de werkzaamheid, het wezen, en de bijzondere betrekking van het Opperwezen tot ons menschen, kannen weten, en dus, hoe wij, God, den Schepper, Onderhouder en Bestuurder van het Heelal, door Jezus Christus leeren kennen, als het volmaakte Opperwezen, aller menschen Hemelschen Vader.

Hoewel wij God met hpt ligchamelijk oog niet zien, toch is Zijn bestaan, voor eiken nadenkenden mensch, even zeker, als of hij Hem zag. Hij werpe slechts eenen blik op de natuur, de geschapene wereld. In hare geheele inrigting, zoowel als in elk van hare deelen, tot in de kleinste bijzonderheden toe, ontdekt hij, dat er één moet zijn, die dat alles heeft voortgebragt, die het met wijsheid heeft geordend en voor deszelfs in standhouding blijft waken. De heldere starrenhemel met zijne myriaden zonnen en werelden; de aarde met hare duizende schepselen soorten in het algemeen, zoowel als een enkele waterdroppel of veldbloem, doet den redelijken mensch opklimmen tot de erkentenis van een Grootmagtig Wezen, die het groote zoowel als het kleine, eens heeftin het aanzijn geroepen, want, met het oog op den zamenhang der dingen, moet alles eene oorzaak gehad hebben, eene heerlijke en verstandelijke oorzaak, en die eerste en hoogste oorzaak, noemt hij God. Of zouden wij ons het ontstaan van een prachtig huis kunnen denken, zonder eenen verstandigen bouwmeester, een voortreffelijk kunstwerk, zonder eenen vernuftigen vervaardiger, een verheven gewrocht, zonder verhevenen maker?

Sluiten