Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

instandhouding van het schepselenheir, de bewaring van het leven der dieren, de vermenigvuldiging van planten en gewassen, en de veelvuldige middelen om 'smenschen aanzijn te verzekeren, hoe toonen zij ons, dat geen blind toéval regeert, maar dat het Gods almagtige, alomtegenwoordige kracht is, die niet laat varen de werken zijner handen. Een schoon tafereel van Gods zorg, zigtbaar in de natuur, vinden wij in den 104" Psalm. De Oostersche dichter teekent daarin, met aan Palestina ontleende trekken, hoe die zorg, zigtbaar is in hemel en aarde, in lucht en zee, in berg en dal,'in boom en plant, in mensch en dier, en tot Gods verheerlijking onwederstaanbaar drijft. En zoo was en is God overal en ten allentijde voor zijne schepselen werkzaam. Daarom wees Jezus op de vogelen des hemels en de leliën des velds, als de sprekende toonbeelden van Gods vaderzorg, vooral ten opzigte zijner menschenkinderen, Matth. 6 vs. 25—, en verklaarde hy: „Mijn Vader werkt tot nu toe," Joh. 5 vs. 17.

Ook de geschiedenis der menschheid, predikt Gods zorgende Voorzienigheid op de duidelijkste wijze. Hy schonk de noodige middelen of bestuurde tijden en gelegenheden zoo, dat elk volk der aarde mede werkzaam was, om zijne bedoelingen met de menschheid te bereiken. Door afzondering en zamenwerking, door oorlog en vrede, door handel en nijverheid, door kunsten en wetenschappen, door uitvindingen en groote mannen, toont ons de geschiedenis, dat ieder volk naar zijn eigenaardig karakter, voor de ontwikkeling van het geheel iets heeft bijgedragen. Denkt slechts aan den invloed der oude Egypténaren, der beschaafde Grieken, der oorlogzuchtige Romeinen, en bovenal hoe Gods bijzondere leiding met het Israëlietische volk der wereld ten zegen werd.

Niet minder getuigen van die Voorzienigheid, de lotgevallen van eiken mensch. Of kunt gij de geschiedenis van Jozef lezen, zonder daarin Gods hooge beschikking op te merken, die hetgeen de menschen ten kwade dachten, ten goede bestuurde? Kunt gij Mozes merkwaardige levensomstandigheden nagaan, zonder, daarin Gods liefdezorg voor de verdrukte nakomelingen van Abraham te zien, die juist zoo hem vormde, om hun wetgever en hoofd te kunnen zijn. Zijn niet de lotverwisselingen van David, een treffend tooneel

Sluiten