Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wijze wetgever, de dienstknecht des Heeren, in de geschiedenis des Ouden Verbonds!

Hoe bewonderen wij, nevens vele anderen in de geschiedenis des Nieuwen Verbonds, den zielenadel eener Maria; de rustelooze werkzaamheid van eenen Paulus; de standvastigheid van eenen Petrus; de kloekmoedigheid van eenen Stefanus; de liefde van eenen Johannes 1

Maar boven allen wordt onze aandacht geboeid, door Jezus Christus. Hij overtrof alle godvruchtigen des Ouden en Nieuwen Verbonds, daar hij niet alleen aller deugden in zich vereenigde, maar ook niets van de onvolkomenheden bezat, van welke geen hunner geheel vrij was. Hij is het volmaakte voorbeeld der menschen, dat allen behooren na te volgen. Willen wij ons eenigermate voorstellen, wat dat navolgen voor den Christen beteekent, dan behoeven wij slechts op te merken, hoe hij ons is voorgegaan. In twee hoofdbijzonderheden kunnen wij dat zamenvatten. Ziet hoe hij leefde, in betrekking tot God en in betrekking tot de menschen.

God, zijnen Vader, te verheerlijken, ook in de verlossing der zondige wereld, dat is zijn werk. Al zijne woorden en daden, zijne plannen en voornemens, worden door dit verheven doel gekenmerkt'. Hoort hem spreken — nu eens, met de wijsheid van eenen Profeet; dan eens, met het gezag van eenen Vorst; hier, met den ernst van eenen Leeraar; daar, met de vertrouwelijkheid van eenen Vriend; — altijd spreekt hij de woorden Gods. Ziet hem handelen. Zijne daden zijn werken Gods, getuigende even duidelijk van eene onbepaalde magt, als van nooit geheel doorgronde liefde. Hetzij hij de schijnheiligheid van Israëls Overpriesters bestraft; de verblinde en misleide scharen ernstig waarschuwt; den tempel reinigt; de grondslagen van het Godsrijk, te midden eener zondige menschenwereld vestigt; altijd ontdekken wij, dat het zijne spijze was, te doen den wil zijnes- Vaders, die hem gezonden had. God is hem alles. Voor God leeft hij. Met God houdt hij zich bezig, zoowel te midden van het gewoel der wereld, als in de eenzaamheid. Tot God verheft hij, ook onder de grootste smarten, met kinderlijke overgegevenheid zijne ziele. Aan Gods wil onderwerpt hij zich ten allen tijde. Op God

Sluiten