Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denkt zijne bede: „Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt," Matth. 26 vs. 39. Hij weet dat tegenspoed en lijden ook onder Gods wijs en liefderijk bestuur staan, en met de heilrijkste oogmerken tot opvoeding en hoogere ontwikkeling worden gebezigd, Hebr. 12 vs. 9. Overtuigd van het nut der tegenspoeden, die den geest lósser maken van het aardsche, tot God nader brengen, in vele edele hoédanigheden oefenen, is hij geduldig en onderworpen, zeker van de liefde Gods. Koelheid en onverschilligheid zijn even ver van hem verwijderd, als morrend ongeduld.

Ondervindt hij op zijnen levensweg voorspoed, vallen hem tij delij ke of geestelijke weldaden ten deel, hij merkt ze op, opdat ze hem tot dankbaarheid opleiden. Dan erkent hij, dat al het goede van God tot hem afdaalt, en gaarne drukt hij zijne erkentelijkheid niet alleen in lofzang of dankgebed uit, maar ook, door die weldaden naar Gods wil te besteden. Ook hier is Jezus zijn hoogste voorbeeld. Al wat Jezus had, zeide hij van den Yader ontvangen te hebben, en wendde hij aan tot verheerlijking van den Yader. Hoe wordt door zulk eene beoefening der ware dankbaarheid, het leven veraangenaamt, onmatig gebruik of misbruik van Gods gaven voorgekomen, het welzijn van anderen bevorderd, en Gods naam groot gemaakt! Hoe meer zij beoefend wordt, hoe beter hij den ruimen omvang verstaat van het Apostolisch woord: „Dankende te allen tijd , over alle dingen, God en den Vader, in den naam van Jezus Christus," Efez. 6 vs. 20. „Dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus' Jezus over u," 1 Thess. 5 vs. 18. Zelf-1 genoegzaamheid en ondankbaar voorbijzien van Gods goedertierenheid, tracht hij verre van zich te houden.

Waakzaamheid kweekt de Christen met geenen minderen ijver in zijn binnenste aan. Hij weet het, de tijd? hem hier op aarde doorGods liefde tot zijne voorbereiding vergund, is kort en kostbaar. Dat herrinnert hij zich eiken dag, opdat hij té midden van de velerlei Verzoekingen, die hem omringen, voof de zonde bewaard blijve, en' zijde bestemming nader kome. Alle*' zorgeloosheid vermijdende, is hij'gedachtig aan het voorbeeld van zijnen Heer, en

Sluiten