Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- Tot de huiselijke verpligtingen behooren die, welke wederkesrig op ouders en kinderen, op echtgenooten, op broeders en zusters, op hoofden van huisgezinnen en hunne dienstbaren rusten. Waar echter de liefde, die Jezus van zijne belijders vordert, en met de betrekking, waarin wij tot God als den Vader staan , overeenstemt, in het hart woont, daar zullen ouders gaarne hunne kinderen verzorgen, hen opleiden tot God en Christus, en geene moeite ontzien, om hun geluk te bevorderen, Efez. 6 vs. 4. Kinderen, zullen dan uit liefde hunne ouders gehoorzaam zijn, hun eerbied en dankbaarheid bewijzen en geduld hebben met hunne gebreken, Efez. 6 vs. 1—3. Echtgenooten, zullen elkander hartelijk liefhebben, getrouw zijn en elkanders heil bevorderen, Coloss. 3 V3. 18, 19. Broeders en zusters, zullen elkander het leven veraangenamen en gaarne in alles wat goed is, helpen en dienen, 1 Joh. 3 vs. 11, 12. Hoofden van huisgezinnen, zullen vriendelijk en welwillend jegens hunne onderhoorigen zijn, en zoowel voor hunne stoffelijke, als voor hunne geestelijke helangen zorgen, terwijl de dienstbaren wederkeerig die zorg en liefde dankbaar zullen erkennen, en door getrouwe pligtsvervulling zulleu zoeken te beantwoorden, Efez. 6 vs. 5—9.

Tot de maatschappelijke verpligtingen, waaraan de Christen zich niet kan en ook niet wil onttrekken , kunnen wij brengen die, welke wederkeerig op overheden en onderdanen, op vrienden en vijanden, op armen en rijken rusten. Leeft de regte naastenliefde in het hart, dan zorgen de overheden voor den welstand van het volk, door het geven en handhaven van goede wetten t-h verordeningen, terwijl de onderdanen gaarne de wetten gehoorzamen en gewillig de lasten, die op hen rusten, dragen, Bom. 18 vs. 1—7. Vrienden zullen elkander getrouw zijn, op elkanders gebreken letten, voor elkanders opleiding ten goede liefderijk zorgen, en jegens vijanden zal de Christen vergevensgezind zijn, kwaad met goed vergeldende, Matth» 5 vs. 43—48. Bij ken zullen van hunnen overvloed blijmoedig mededeelen, met wijze voorzigtigheid en overvloedig, als tijdelijke rentmeesters en uitdeelers van het goede, dat God hun schonk, en armen, zullen erkentelijk zijn voor elk hulpbetoon, en zich dooi een goed gedrag, de liefde van anderen waardig trachten te maken,

Sluiten