Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

06* zijn, de Vader wil vérgeven, ons alle schuld kwijt schelden, Wanneer wij slechts met berouw zulks vragen. Hierbij ma<- de Gkrfsten niet vergeten, dat hij ook vergevensgezind jegens zijnen nftaste zij. En te regt. Die zijnen naaste niet gaarhe vergeeft, heeft een liefdeloos en haatdragend gemoed, en wie zou met zulk een gemoed, God om vergeving durven bidden, jegens wien bij altijd oSeifldig meer schuldig staat} hoe zou zulk een gemoed vatbaar wezen, om de Vergevénde liefde van den Hemelschen Vader te erkennen en te waarderen?

25» leidt ons niet in verzoeking, maat verlos ons van den booze / Overal en altijd zijn Wij door velerlei verzoekingen omringd. Wat is meer noodzakelijk, dan bij deze overtuiging, Van den Vader te bidden j dat Hij ons beware, om niet onder de verzoekingen tot zónde te vervallen en steeds meer van de onzalige heerschappij des kwaads bevrijd te wórden!

Op zulke en dergelijke smeekingen, in den geest Van Jezus opgezonden , mogen wij gewis verhooring verwachten, taant Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid/ Zoo beslait de Heer zijn gebedsvoorscbrift, waarmede hij te kénnen geeft, dat de Hemelsche Vader, als de Bestuurder van het gansche heelal, als de Almagtige en Hoogheerlijke, in staat is, om ons te kunnen schenken, al wat wij voor ons waar geluk behoeven. Daarop Spreekt hij vol vertrouwen het Amen, het worde zoó, uit.

Waar het ons zeiven aan woorden mogt ontbreken, kunnen ook formuliergebeden hunne nuttigheid hebben, om tot voorschrift en rigtsnoer te dienen bij onze toenadering tot God, maar nimmer vergeie men, dat het bij deze heilige handeling op het hart aan komt, en het bidden in geest en in waarheid, de hoofd vereisehte is van het waarlijk Christelijk gebed, Joh. 16 vs,, 88.

Hét bidden is noodzakelijk, niet zoozeer omdat het voor God noodig is, Hij Weet wat wij noodig hebben, eer wij Hem bidden. Maar wij menschen hebben er behoefte aan. Ons gevoel van afhankelijkheid dringt ons daartoe^ en er is voor het schuldgevoelend hftrt, voor het naar licht en reinheid strevend gemoed, nergens ruste te Vilden, flan in Gods gemeenschap» Daarom vordert God ook het

Sluiten