Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in dit of dat doorgangshuis, in een of ander gesticht een onecht kind geboren wordt dat de verlosser der wereld zal zijn en de menschen zal zaligen, we zouden dit niet mogelijk achten en uitroepen: een onecht kind, dat kan niet de heerlijkheid Gods dragen. En toch zou het kunnen zijn, dat wat voor ons een onecht kind is, voor God een echt kind is. Hij nu, Wiens geboorte zooveel gelijkt op dat van een onecht kind, Christus, Hy juist is het echte Kind des Vaders. Hebben wy het wel op smartelijke wy'ze ervaren en met schuld en wroeging gevoeld, dat wy allen onechte kinderen van God zyn, en dat Hy alleen het echte Kind is des Vaders? Ware het zoo, wy zouden ons niet verwonderen over het naïeve geloof om ons heen, het geloof dat de heerlijkheid Gods zich openbaart in een kind, geboren in een stal, onder zeer eigenaardige en zonderlinge omstandigheden en waarvan alleen onbekende herders de geboorte hebben geconstateerd. Zoo wy weten, dat de waarheid afzichtelijk, zelfs afstootelyk is, dat de waarheid zich hult in de lompen van het vergankelijke leven, wy zullen ons niet stooten aan de ruwe vormen waarin zy zich openbaart, aan de harde, onooglijke kribbe waarin het Kind Jezus wordt geboren, wy zullen niet terugdeinzen voor de bedompte atmosfeer en voor de stallucht bij die kribbe, wy zullen niet bang zyn het stroo aan te raken waarin het Kind ijlings is neergelegd. Waarheid blyft waarheid, hetzij zij op gouden schotels wordt rondgediend of in het onoogelykste vaatwerk. God heeft het goud verborgen in de diepte der aarde en daar samengevoegd met veel onoogely'k gesteente; God heeft de kostbare parel in de zee doen neerzinken en gehuld in een schelp die verweert. God heeft het goud Zyner erbarming bedekt, God heeft de parel van Zyn Koninkrijk doen neerzinken in de

Sluiten