Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daden dat gij Christen zijt. sHij, die weder in den schoot der kerk werd opgenomen, gaf zooveel hij kon aan de armen. Later werden deze giften besteed tot het bouwen van kerken en kloosters, en nog later vloeiden zij in de schatkist van den Paus. Hij alleen, nam de macht in handen om uit de gemeenschap der kerk te bannen of weder op te nemen en toen Paus Bonifacius VIII zag, dat hierdoor een goudader voor Rome geopend werd, stelde hij een jubeljaar in en werd in het verzamelen van schatten door zijn opvolgers nog verre overtroffen.

Leo X, die in het jaar 1513 den pauselijken zetel beklom, was een beminnaar van schoone kunsten en wetenschappen. Hij liet bouwen en versieren, hield eene schitterende hofhouding, richtte feesten en gastmalen aan, verschafte zich een uitgebreide bibliotheek en eindelijk was de pauselijke schatkist zoo goed als ledig.

En toch wilde hij nog een groot werk tot stand brengen. De St. Pieterskerk te Rome, waaraan reeds jaren was gearbeid, moest voltooid en tot een gebouw gemaakt worden dat met de kunstgewrochten der oudheid kon wedijveren.

Hoe aan geld te komen? Zijn kardinaal Pucci wist raad. Een algemeenen aflaat, zoowel voor levenden als voor gestorvenen, zou het goud opnieuw naar Rome doen vloeien. Gretig nam Leo dezen raad aan en in alle katholieke staten werd het handeldrijven in aflaten verpacht aan den meestbiedende, In Duitschland werd Albrecht van Brandenburg, Aartsbisschop van Mentz, pachter. En deze zag weer naar geschikte commissarissen uit, die voor hem de aflaatbrieven verkochten. Vooral op de Dominikaner monniken vestigde hij het oog. Niemand was voor deze taak beter geschikt dan een prior bij deze orde: Johan Tetzel. Dat zijn voorleden niet zeer schitterend was, bewijst het feit, dat hij eenmaal om zijn goddeloos gedrag door keizer Maximiliaan veroordeeld was om verdronken te worden en slechts door voorspraak van den hertog Frederik er het leven afbracht. Maar wat gaf Albrecht daarom? Tetzel was een geschikt werktuig, bezorgde hem goud, en daarom was het alleen te doen.

Sluiten