Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zgne volle kracht behouden, tot aan uwen jongsten snik.

In naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes!

Frederik gaf den brief aan den eigenaar terug en zeide; »Hoe kunt gij met deze heilige zaak zoo lichtzinnig handelen. Ik heb alle moeite gedaan om er eene te bekomen, en ben terug gestoten omdat mij het geld ontbrak. Nu begeer ik er geene, hoe ongelukkig ik mij ook thans gevoel. Ik zal op eene andere wijze den hemel trachten te verdienen. Gij zijt gelukkig gij gaat een blijde toekomst in dit leven te gemoet en zult eenmaal opgenomen worden in heerlijkheid.«

De student, aan wien niets van Frederik's verlangen nog van zijne afwijzing bekend was, speet het: dat hij hem had bedroefd. Edelmoedig trok hij zijn beurs en' zeide. «Frederik doe mij het genoegen en neem van mij het geld vooreen vrijbrief ter leen.«

«Neen, ik dank u! — antwoordde Frederik. — Gij zijt wel goed; maar ik geloof dat de aflaatbrieven niet voor mij zijn geschreven. De dienaren des Heeren stooten mij terug. Ik zal mij dus tot God wenden, Hij wil mij langs eenen anderen weg redden. Hij alleen kan mij helpen.«

»Dat kan hij niet alleen — viel nu mr. Jadocus in die opgemerkt genaderd was en het gesprek had gehoord — maar Hij wil en zal het doen. Zijn troon is dag en nacht geopend voor elk die tot Hem komt. Hij ontfermde zich over den moordenaar aan het kruis. Hij zal zich ook uwer ontfermen.«

«Op Hem alleen hoop ik — antwoordde Frederik — lk wil voortaan Hem alleen dienen.»

De verschillende aandoeningen van dien dag, hadden het zenuwgestel van Frederik sterk geschokt. Toen hij des avonds thuis kwam moest bij zich terstond te bed leggen en kreeg hevige zenuwkoortsen. In de hitte der koortsen noemde hij gedurig den naam van Tetzel van Mr. Jadocus en van Jacob; en riep, als in wanhoop, terwijl hij zich met beide handen de haren nit het hoofd trok, tot God om genade want zjjne dienaren hadden hem de genade geweigerd. Dus Hg alleen kon helpen. En Mr. Jadocus had gezegd: Hij zou het doen.

Wij willen geen verdere beschrijving geven van de angsten die hij gedurende zgne ziekte uitstond, van de vreeselijke

Sluiten