Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Ja zeker! — antwoordde Frederik — Ik heb mij reeds tot den prior der Franciscanen gewend en de volgende week worden voor mij de kloosterdeuren ontsloten?»

«In het klooster zult gij ook geen rust vinden. Frederik 1 gij weet dat ook binnen die grijze muren ongerechtigheid schuilt. Hebt gij uw ouders reeds verteld welken stap gij wilt doen?«

»Jacob! — gaf Frederik ten antwoord — wat betreft de ongerechtigheid in de kloosters, gij weet even goed als ik, dat vooral de vijanden allerlei praatjes verspreiden om de geloovigen van het kloosterleven afkeerig te maken en te verleiden. Maar mjjne ouders. Dat is iets anders. Ik heb hen nog niets verteld en verzoek u daarom als vriend, mij den laatsten dienst te bewijzen en hen te zeggen dat geen aardsche noch helsche kracht in staat is mijn besluit te doen wankelen. Ik heb den moed niet hen op eene aanstaande scheiding voor te bereiden.«

«Frederik! — hernam Jacob, terwijl hij de hand van zijn vriend greep — denk aan de grijze haren van uwen vader, aan de liefde uwer moeder. Gij zijt hun hoop en lust. Zonder u kunnen zij niet leven. Denk hoe zij aan uw ziekbed waakten en om uw herstel baden denk aan. .. .

«Jacob! geen woord meer. Ik weet het scheiden zal smartelijk zijn. Ik kan hen en zjj mij niet missen. Maar het moet. Voor hen zal het eene blijdschap zijn als zij mij voor den troon van God wederzien; en voor mij, als ik door mijne goede werken en gebeden hen van de helsche smarten heb bevrijd. Dat wederzien zal alles vergoeden. En ik zal ook u niet vergeten. Ook voor u mijn vriend! zal ik bidden om eene plaats aan de rechterhand Gods. Verlaat met mij deze zondige omgeving en geef u met lijf en ziel over aan Hem. Dan alleen zu^ gÜ gelukkig zijn en vrede hebben.«

Met tranen in de oogen, smeekte Jacob zijn' vriend van zijn voornemen terug te komen. Doch het hielp niets. Frederik bleef bij zijn plan. Hij wilde in een monnikspij binnen hooge muren de zaligheid verdienen. Hij wilde een kruis opnemen en torsen, om daardoor eene kroon te bekomen. Hij wilde verdienen wat God uit genade schenkt.

Sluiten