Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn zoon! beschouw dus het klooster als een huis Gods waarin de ijdelheden-der wereld niet doordringen, waar men, meer dan ergens anders gelegenheid heeft den Algoeden te dienen en te vereeren; dan zult gij uwen stap nimmer beklagen. Schijn als een licht in het midden uwer broederen! Ik geef u mijnen zegen.«

Toen stelde de prior hem aan een monnik voor en zeide: „broeder Frederik! Deze broeder zal uw vriend en raadsman zijni Zijn cel is naast de uwe. Indien gij iets begeert, iets weten wilt of hulp bij uwe studiën, die gij hier gerust kunt voortzetten, noodig hebt, wend u dan tot hem. Hij zal uwen vaderlijken vriend zijn, en ik wensch minstens tweemalen per maand met u een onderhoud te hebben.

Frederik dankte den prior en volgde den monnik die broe.der Stefanus genoemd werd. Deze wees hem zijn cel, en maakte hem nader met de regelen van het klooster bekend.

Broeder Stefanus was een lang, schraal persoon. Hij liep een weinig gebogen, hoewel hij niet meer dan acht en veertig jaren telde. Zijn haren waren grijs en hingen sluik langs het hoofd. Zijn gelaat drukte schranderheid en geslepenheid uit. De blik zijner grijze oogen was doordringend, doch hij wist daaraan zoo noodig, zekere zachtheid te geven. Als hij sprak zag hij steeds naar den grond en was nu eens mild, dan weer karig met woorden, sprak nu eens fleemend; doch kon, als hij wilde zijn stem zóó uitzetten dat zij door het geheele klooster werd gehoord. Voor meer dan twintig jaren had hij de wereld vaarwel gezegd en werd door alle kloosterlingen gevreesd en bemind. Gevreesd: omdat hij alles wat in het klooster gebeurde aan den prior vertelde; bemind, omdat hij geleerder was dan een hunner, ieder gaarne raad gaf en als met onverbreekbare banden aan den pauselijken stoel gehecht was.

Bij het eerste onderhoud, deed hij zich aan Frederik van de gunstigste zijde kennen. Hij onderhield zich met hem over verschillende zaken; sprak over dichters en schrijvers, over wijsbegeerte en letteren en toonde in alles zulk een flink en helder doorzicht te bezitten, dat hij spoedig Frederik's vertrouwen won. Hij verhaalde ook dat het klooster niet geheel

Sluiten