Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graf, met Hem opgestaan, met Hem in den hemel gezet, met Hem op de troon." Ja, in het gebed regeeren we met Christus het leven. Medearbeiders Gods. Zoo vallen in het gebed de beslissende slagen, de wereldbeheerschende beslissingen. David sterkte zich in den Heere, Zijn God. Toen was de slag reeds beslist, voordat hij den vijand zag. En Jezus Christus bad in Gethsemane „Uw wil geschiede" en toen stond de overwinning vast. Als onze zaak maar Gods zaak is, dan overwinnen we met God. Daarom eindigt het volmaakte gebed met een overwinningskreet. „Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid."

En met het „Amen" des geloofs sluit God de arke des behouds. Nu ligt het leven voor Zijn rekening. Hallelujah.

Bidden ls dankbaarheid.

We mogen de opstellers van den catechismus wel dankbaar zijn, maar bovenal den God van Zijn kerk, dat zij het gebed en het gebod gesteld hebben in het stuk der dankbaarheid. Hoe kan een mensch, die zichzelf niet kent en God niet kent, eigenlijk bidden? Evenmin als hij zonder kennis van ellende en verlossing, dankbaar kan zijn. Waarvoor zou een rijke in zichzelf dankbaar zijn? Maar de door Gods genade verloste is dankbaar. En hij toont die dankbaarheid door te bidden. Dat lijkt op het eerste gezicht wat vreemd. Als we iemand dankbaar zijn, dan toonen wij dat toch niet door nog meer en telkens weer te vragen, te bidden. Dan willen wij juist wat geven inplaats van ontvangen. Maar wij moeten het gebed ook niet zien als een verlanglijstje, dat we God aanbieden. Geef dit en geef dat.

Bidden is wel vragen. Maar ten diepste vragen om God, om leven, om Zijn Naam, Zijn eer, Zijn Rijk en Z#n wil.

Dar is dankbaarheid, dat wij, zelfs als we vragen om brood en gezondheid en arbeid en zooveel meer, toch ten diepste vragen om Zijn Rijk en Zijn eer en Zijn wil. De tafel der toonbrooden —i onze aardsche nooddruft — staat niet in onze tent maar in het heiligdom. Is dat geen dankbaarheid, als wij heel het leven weer Gode teruggeven? Hanna bad om een kind en gaf het weer aan God. Zij bezat haar schat in den Heere. Bidden is erkennen door

Sluiten