Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij heeft er heimwee naar. Maar juist dat heimwee bewijst, dat deze machtige goederen een stuk van zijn wezen zijn, dat hij niet dan noode ontberen kan. Ze zijn een wezenlijk stuk van zijn wezen, ze zijn zijn kroon, zijn adeldom. Zij zijn het, die onuitwischbaar in hem schrijven de koninklijke geboorte: wij zijn Gods geslacht. Adam.... „de zoon van God".

VII. DE ZIN VAN HET LEVEN. Een van de vragen, die in onzen tijd zeer vaak gesteld worden, is die naar den zin van het leven. Die vraag is ook zoo buitengewoon begrijpelijk. Want denk het U maar een oogenblik in: wij leven een luttel getal jaren. Laten wij een hoog cijfer nemen, dan is het ongeveer tachtig. Maar van die tachtig jaren zijn er maar enkele momenten, dat wij werkelijk met onze ziel leven. In de vroege kinderjaren leven wij misschien een korten tijd. Dan schijnt het, dat wij weer een moment tot leven komen in de jongelingsjaren, wanneer voor het eerst de groote liefde als een storm door de ziel vaart en heel ons bestaan tot op de grondvesten trillen doet. Daarna slapen wij weer in. Zoo nu en dan schrikken wij even op, wanneer geweldige dingen in onze naaste omgeving gebeuren, maar dat is toch alleen hoogst zelden. De rest van ons leven droomen wij. Dat wil zeggen : wij treden in den tredmolen van het dagelijksch bestaan, wij eten en drinken, wij komen thuis, lezen onze courant en gaan naar bed. Wij maken promotie, wij willen die vooruit komen

Sluiten