Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedoeling, beteekenis ? Loopt dat ergens op uit, eindigt dat in iets? En zoo ja, wat is dan de zin der wereld ?

Wij kunnen de antwoorden, die op deze vraag gegeven zijn, splitsen in drie groepen.

De meest optimistische gedachte is wel deze, dat de wereldgeschiedenis het terrein is van voortdurenden vooruitgang. Langzaam maar zeker gaat de menschheid op den weg der ontwikkeling naar voren. Uit de tijden der barbaarschheid is ze opgeklommen tot de periodes van cultuur, en de cultuur zelve ontwikkelt zich tot steeds hoogere en fijnere vormen. Op de Egyptische en Babylonische cultuur bouwde zich de Grieksche en Romeinsche, op de spits van de Grieksche beschaving werden de grondslagen gelegd van de nieuwe wereld. Het is een aanhoudende vooruitgang, al hooger op, al schooner van vorm. Vraagt men aan deze theorie : maar waarin gaat de menschheid dan vooruit ? dan zijn de antwoorden weer verschillend. De een zegt u; in vrijheid. In de oudste tijden heerschte het despotisme, de vorst was eigenaar van allen, langzamerhand begint de schittering der vrijheid. Een ander zal U met evenveel klem verzekeren : in kennis, in liefde, in eenheid. Oudtijds stond volk tegenover volk, mensch tegenover mensch. Nu is nog wel de wereld verdeeld in twee kampen, maar wij zijn ook nog niet aan het einde van den weg. Wij zijn op marsch naar den wereldvrede. En wat is het weten van den mensch al niet ongeloofelijk toegenomen ! De menschheid gaat bovendien vooruit in rijkdom, in techniek, in kunnen. Als onze voorouders zagen wat wij doen, wat wij kunnen.

Sluiten