Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Nachtmaals-Formulier onzer Gereformeerde Kerk is met zulk eene wijsheid des Geestes en met zoodanige kennis van Christus en blootlegging van hetgeen wij van nature zijn opgesteld, dat het bijkans overbodig schijnt, daar nog iets bij te voegen. Daar wij intusschen helaas bij ondervinding weten, hoe de mensch zich aan alles gewent en op zichzelven dood en doof blijft voor de dierbaarste waarheid, zoo zal het aan ware geloovigen welkom wezen, de meening van een gedeelte van dit Formulier nader te hooren verklaren en ophelderen ; het is bovendien voor menigeen, die zonder waarachtige zelfbeproeving aan den disch des Heeren gaat, nuttig en noodig, dat hem de waan benomen worde, alsof des Heeren tafel voor hem bereid ware, en alsof de Gastheer Zich niet aan hem wreken zal, zoolang hij onwaardig met de oprechte gasten gaat medeaanzitten en zich toeëigent, wat hem niet toekomt. Overigens worde de uiteenzetting, welke hier volgt, niet zoo verstaan, alsof zij alleen diende tot het waardig houden van het Heilig Nachtmaal; zij dient tevens tot eene waarachtige zelfbeproeving voor eiken dag en voor het geheele leven.

Ons Formulier dan leert ons, wat ons vóór alle dingen van noode is, opdat wij tot onzen troost des Heeren Nachtmaal mogen houden. Het zegt ons: „Eerstelijk, dat wij ons te voren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten, waartoe het de Heere Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot Zijne gedachtenis".

Bijaldien wij dan des Heeren Nachtmaal tot onzen troost

Sluiten