Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antw. Het Woord Gods is de bijzondere openbaring Gods, welke Hij heeft laten beschrijven door heilige mannen, Profeten, Apostelen en Evangelisten a).

a) 2 Petr. 1 : 21. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens menschen, maar de heilige menschen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

Vraag 35. Wat zegt Gods Woord zelf van die beschrijving ?

Antw. Dat de Heilige Geest deze mannen op bijzondere wijze geleid heeft, zoodat het verledene hun herinnerd, het tegenwoordige hun verhelderd en het toekomende hun ontdekt werda).

a) 2 Tim. 3 : 16. Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot leering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is.

Vraag 36. Waren die schrijvers dan bloote instrumenten in de hand des Heiligen Geestes?

antw. Neen de Heilige Geest heeft organisch zich bediend van deze mannen met de persoonlijke eigenschappen van hoofd en hart, welke zij bezaten, en met de taal en den stijl, welke zij bezigden.

Vraag 37. Wat is het gevolg van deze ingeving des Heiligen Geestes?

Antw. Dat de schrijvers niet hebben kunnen dwalen en dat wij daarom al de boeken des Bijbels voor heilig erkennen, om ons geloof daarnaar te regelen, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. (Ned. Gel. Bel. art. 5).

Vraag 38. Moet dat voor ons vaststaan? Antw. Ja, niet alleen omdat Gods Woord het zelf getuigt, maar ook omdat de Heilige Geest het getuigt in onze harten a). a) 1 Joh. 5 : 66. En de Geest is het, die getuigt, dat de Geest de waarheid is.

Sluiten