Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vraag 53. Waartoe is Hij gezalfd?

Antw. Hij is gezalfd tot drie ambten: tot onzen hoogsten Profeet a), tot onzen eenigen Hoogepriester b) en tot onzen eeuwigen Koning c).

a) Hand. 3 : 22. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heere uw God zal u een Profeet verwekken uit uwe broederen, gelijk mij; dien zult gij hooren, in alles, wat Hij tot u spreken zal.

b) Ps. 110 : 4. De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

c) Ps. 2:6. Ik toch heb mijn Koning gezalfd over Sion, den berg mijner heiligheid.

vraag 54. Wat doet Hij als Profeet? Antw. Hij openbaart ons volkomen den verborgen raad en wil Gods tot onze verlossing a).

a) Joh. 1 : 18. Niemand heeft ooit God gezien, de eeniggeboren Zoon, die in den schoot des Vaders is, die heeft Hem ons verklaard.

Joh. 15 : 156. Want al, wat ik van mijnen Vader gehoord heb, dat heb Ik u békend gemaakt.

Vraag 55. Wat doet Hij als Priester?

Antw. Hij heeft ons door de offerande van Zijne ziel en Zijn lichaam verlost aj en treedt voor ons nog steeds tusschen bij den Vader b).

a) Hebr. 10 : 14. Want met ééne offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.

b) 1 Joh. 2 : 16. En, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader Jezus Christus, den Rechtvaardige.

Vraag 56. Wat doet Hij als Koning? Antw. Hij regeert ons door Zijn Woord en Geest, bewaart ons en behoudt ons bij de verworven verlossing a).

a) Joh. 10 : 28. En ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijne hand rukken.

Sluiten